Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 20. september 2012

Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 20. september 2012

Deltagere: Kurt Jensen, Gudmund Frandsen, Else Magård, Marianne Graves Petersen, Ellen Noer, Ann Eg Mølhave, Freddy Bugge
Fraværende: Søren Poulsen, Olav Bertelsen

Dagsorden:

  1. Siden sidst (herunder evt. arbejdsulykker og lignende)
  2. Status for handlingsplaner for Fysisk APV (rapport fra de tre involverede grupper)
  3. Værksteds intro-kursus for studerende
  4. Psykisk APV (herunder efterbehandling)
  5. Arbejdsmiljøuddannelse (hvem mangler)
  6. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (opstart – afsluttes på det kommende møde)
  7. Eventuelt

Ad: 1
Der har været én arbejdsulykke og én nærved arbejdsulykke:

1: Medarbejder Olof Bouvin gik hårdt ind i et bord, hvilket medførte sygedage. Vi kan dog ikke lære noget eller gøre noget for at undgå lignende hændelse fremadrettet, så hændelsen er blot taget til efterretning.

2: Medarbejder Gerth Stølting Brodal kunne have fået en loftsplade i hovedet idet denne pludselig faldt ned lige over ham (men blev fanget af et gitter). Nærved-ulykken er blevet rapporteret og alle tilsvarende loftsplader er tjekket for korrekt montering, således at vi kan forvente, at uheldet ikke gentager sig.

Ad: 2
Grupperne (”Nygaard”, ”Ada, Hopper & Turing”, ”BIRC” og ”Labs”) meldte tilbage om status for gennemgangen af de handlingsplaner, der er oprettet i forbindelse med APV:

”Ada, Hoppe & Turing”: Alle handlingsplaner løst. Der er i Hopper rapporteret problemer pga. ”Lysindfald og refleksioner”. Udvalget anbefaler, at berørte medarbejdere bør forsøge at imødegå generne ved at foretage ommøblering/indretning af arbejdspladsen, således at problemet minimeres; idet mørklægning heller ikke er en løsning.

”Labs”: Ingen handlingsplaner fra fysisk APV, idet ingen medarbejdere har fast arbejdsplads i laboratorier, og ingen har rapporteret problemer.

”Nygaard”: Næsten alle handlingsplaner er løste. Den eneste som ikke er løst er ”For meget ”solvarme” i sydvendte kontorer på Nygaard 3”. Vi har overvåget temperaturen i kontorerne og resultatet fra overvågningen er, at temperaturen generelt er uacceptabel høj i omtalte kontorer. Vi har overvejet handlingsmuligheder og henvender os nu til bygningschef Bent Lorentzen; idet der allerede i planlægningen af bygningen burde have været taget højde for problematikken (forudsigeligt). Afhjælpnings muligheder er således f.eks. at udskifte vinduer til energi-glas, sætte solfilter-film på eksisterende vinduer eller at sætte udvendig solskærm op. Vi afventer tilbagemelding fra bygningschef om mulige foranstaltning.

”BIRC”: Alle handlingsplaner løst.

Generelt omkring hæve-sænkebordsønsker fra medarbejdere der er midlertidigt ansat (f.eks. PostDocs og PhD): Medarbejderen skal skriftligt gøre rede for at hæve-sænkebords behovet er helbredsmæssigt begrundet og hvordan.

Indberetning af handleplaner til FAMU: hver AM-gruppe summer op og sender til Ann, som samler op og sender til FAMU, når hun har alles sammentælling.

Referater fra vores AM-møder (CS LAMU møder): Ann lægger på web og sender kopi til: Morten Dam Rasmussen, email MortenD.Rasmussen@agrsci.dk, som er fakultetets daglige arbejdsmiljøleder.

Ad. 3
Mht. Værkstedskursus for studerende gør vi følgende:

Vi har valgt IKKE at lave et generelt kursus i værkstedssikkerhed (købt udefra), men i stedet afholde to sessioner i forbindelse med bestemte kurser (Fysisk Design Q3, og Advanced Physical Computing Q1). - På den måde kan vi skræddersy instruktioner til de forhåndenværende metoder og materialer i de pågældende kurser/forløb.

Det kører første gang i Q3 februar 2013, og har kørt i forbindelse med Advanced Physical Computing i Q1.

Det er klart kurset i Q3 (Fysisk Design) der stiller de største krav til alm. arbejdssikkerhed i værkstedsarbejde, og det er samtidigt et kursus for 1.årsstuderende, så vi sikrer os at de er ordentlig klædt på allerede tidligt i studieforløbet.

Q1-kurset fokuserer mere på betjening og teknisk håndtering af nogle forskellige arbejdsredskaber (som i øvrigt ikke udgør en særlig stor sikkerhedsrisiko).

Ad. 4
Vi er forberedt på at spørgeskema sendes ud til alle ansatte november 2012. Ved forrige Psykisk APV analyserede og behandlede vi ved CS svarene fra medarbejderne idet vi opdelte medarbejderne i grupperingerne: ”Sekretariat”, ”ph.d.-studerende”, ”Postdocs og adjunkter”, og ”Fast VIP-ere”. Det virkede godt sidst så vi planlægger umiddelbart samme fremgangsmåde denne gang.

Ad. 5
Status arbejdsmiljøuddannelse (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/om/uddannelse/ ):

Ann: Gennemførte i 2003

Ellen og Else: Gennemførte i 2009

Gudmund: Gennemførte i foråret 2006

Søren og Olav: Ann indhenter oplysningerne

Marianne og Freddy: Har endnu ikke gennemført uddannelsen

Ann sender status til ”Arbejdsmiljøorganisationen” (Kontakt: 8715 3343 Skrydstrup, Iben Albæk, ias@adm.au.dk, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljøenheden, Aarhus)

Ad. 6
Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Års-tema: Vi drøftede hvorvidt vi allerede nu skal vælge et fokus tema for dette års arbejde. Vi besluttede, at udvælge et års-tema, på baggrund af resultaterne fra den snarligt forestående psykiske APV.

Årsplan: Vi udformede en årsplan, som Kurt vil tilpasse det obligatorisk skema og rundsende til godkendelse i udvalget (årsplan pr. 28/9-2012)

Årshjul: Vi besluttede at udforme et årshjul. Forslag til elemeter i årshjulet:

Ad. 7 Evt.:
Hjertestarter alarm: Ann har erfaret, at Hjertestarter-skabet ved hoveddøren ud til Finlandsgade udløser alarm, når man tager hjertestarteren ud af skabet. Sandsynligvis en tyverisikringsforanstaltning. Medlemmer i udvalget sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at have alarm på skabet, som også kan skabe forvirring for en ”redder”. Ann ringer til Trygfonden for at vende problematikken med dem.

Næste møde er lagt d. 14. februar 2013