Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 19. November 2014

Deltagere: Elin Sørensen, Marianne Graves Petersen, Ellen Noer, Gudmund Frandsen, Søren Poulsen, Lars Birkedal, Olav Bertelsen, Kurt Jensen, Ann Eg Mølhave

Referent: Ann Eg Mølhave

Dagsorden

  1. Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.
  2. Orientering om sygefravær på CS
  3. Afholdelse af lokale førstehjælpskurser?
  4. Status for deltagelse i obligatoriske kurser
  5. Information fra FAMU
  6. Godkendelse af opdateret handleplan for Psykisk APV
  7. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (se vedlagte fra 2013)
  8. Eventuelt

 

Ad 1 Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.

Der er ikke rapporteret ulykker eller nærved ulykker siden sidste møde.

 

Ad 2 Orientering om Sygefravær på CS

Punktet udskydes til næste møde grundet manglende rapporter.

 

Ad 3 Afholdelse af lokale førstehjælpskurser?

Der var enighed om at det vil være godt, hvis så mange som muligt af medarbejderne er fortrolig med, hvordan hjertestartere virker. For at så mange som muligt deltagere, vil det være en fordel hvis et kursus kan afholdes lokalt på instituttet.

Olav undersøger hos arbejdsmiljøenheden på AU muligheden for et lokalt kursus, hvor BIRC og CSE også har mulighed for at deltage.

 

Ad 4 Status for deltagelse i obligatoriske kurser

Kursusstatus for medlemmerne i LAMU blev gennemgået og er opdateret på http://cs.staff.au.dk/boards-and-committees/occupational-health-and-safety-committee/courses-of-the-committee-members/

Marianne Graves har fundet et kursus, som muligvis kan passe ind i kalenderen i forhold til undervisningsaktiviteter.

 

Ad 5 Information fra FAMU

Ingen relevant information for vores områder

 

Ad 6 Godkendelse af opdateret handleplan for Psykisk APV

Udvalget gennemgik handleplanerne, som var fremsendt pr. mail før mødet.

Marianne Dammand laver enkelte tilrettelser til instituttets handleplan, og Lars Birkedal laver tilrettelser i fakultetets handleplan.

Marianne Dammand sørger for samlet videresendelse til Fakultetet.

 

Elin Sørensen og Ellen Noer snakker med Christian Storm og Michael Caspersen om, at de evt. selv skal indføre kommentarer til fakultetets handleplan på institut-/centerlederplan og indsende til fakultetet efter forudgående drøftelse i de respektive arbejdsmiljøgrupper for BIRC og CSE.

 

Ad 7 Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Udvalget diskuterede Olav Bertelsens oplæg som var fremsendt før mødet.

Olav laver enkelte tilrettelser i forhold til de indkomne kommentarer og gensender til udvalget.

Elin oplyste, at de er i gang med en intern mini-psykisk APV undersøgelse, grundet mange forandringer. Elin og Ellen diskuterer med Christian Storm og Michael Caspersen om der skal tilføjes noget fra CSE og BIRC i dokumentet for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Det færdige dokument uploades på http://cs.staff.au.dk/boards-and-committees/occupational-health-and-safety-committee/ af Ann.

 

Ad 8 Evt.

Ingen punkter