Referat af møde i det Lokale Arbejdsmiljøudvalg, Institut for Datalogi 26.10.2015

Deltagere:

Kurt Jensen, Olav W. Bertelsen, Annemette Hammer, Christian H. Raasch, Marianne Dammand, Ellen Noer, Søren Poulsen, Gudmund Frandsen, Dorthe H. Nielsen (referent).

1. Orientering om sygefravær på CS

- God, ligger lavt.

2. Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.

- Olav har haft en nærved ulykke, var ved at glide på en af ristene udenfor Edison

- Underlaget skifter ved nedkørsel til p-kælder, det kan opleves glat når man kommer på cykel.

- Annemette snakker med drift om ovenstående.

3. Er der behov for lokale førstehjælpskurser?

- Kommer skriv i nyhedsbrev om, at der påtænkes afholdt førstehjælpskursus, og beder interesserede i at melde sig. Herefter Vurderes behovet.                             

4. Status for deltagelse i obligatoriske AMU kurser

- Marianne Dammand og Dorthe N. har tilmeldt sig Creceas kursus i november, og er på venteliste som hhv. 2 og 3.

5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (se vedlagte fra 2014)

- Udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse udarbejdet af Kurt og Olav, baseret på sidste års drøftelse blev diskuteret og vedtaget med enkelte rettelser/tilføjelser (bilag).

6. Arbejdet med gennemgang af Fysisk APV

a. Kort rapport fra de forskellige grupper (minus Laboratorie gruppen)

- BIRC: de påpegede forhold anses som løst

- CSE: Det ene problem ligger fysisk ved en anden enhed, det andet søges løst i samarbejde med Charlottehøj Fysioterapi (Annemette sekunderer)

- CS: Skraldespande – Der var enighed om at der ikke var tale om et AM problem, men at der var behov for oplysning til medarbejderne. Sekretariatet på CS laver en lille video og lægger i Insight, og annoncerer det ca 4 gange årligt samme sted (Marianne D. og Dorthe).

b. Diskussion af hvordan arbejdet gribes an

-Køkkener: Annemette tager kontakt til rengøring omkring problematikken.

-Støjproblemer på Ada 1: Problematisk at løse, da det kræver at flytte både Susannes og Kajs grupper til eksempelvis Turing 0-1. Problemet anses ikke som løst!

c.Tidsplan

- løbet af tre uger indrapporteres de konkrete sager og anses herefter som værende løst/i proces.

7. Sikkerhed i laboratorier (kort rapport fra Laboratorie gruppen)

- Udvidelsen af laboratorierne, i forbindelse med overtagelse af Stibitz lokalerne, har resulteret i en markant forbedring af arbejdsmiljøet i laboratoriet - som en direkte følge af flere m2. Fra 2014 har vi etableret løbende obligatorisk kursus for 1.års studerende i sikkerhed og arbejdsmiljø i laboratoriet, og vi kan allerede nu se en forbedring.     

- Vi har et tilbagevendende problem ang. sprøjtemaling. I flere projektkurser hvor studerende arbejder med high-fidelity prototyper er der behov for mulighed for at spraymale modeller. Som udgangspunkt skal dette foregå udendørs (bag Chomsky bygningen) men vejrforhold gør at dette ikke altid fungerer. SP undersøger muligheden for at etablere sprøjtekabine (dyr løsning) eller evt. etablering af overdækket boks bag Chomsky bygningen.

8. Fastlæggelse af næste møde (forslag: mandag den 23.11 kl 9-11)

-I stedet for møde, indrapporteres udvalget de ting, der er kommet op i F-APV henover de næste 3 uger.

9. Eventuelt

-Dorthe informerede om, at der på fakultetsniveau er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan vi bliver ’Bedste Arbejdsplads’.