REFERAT AF MØDE I ARBEJDSMILJØUDVALGET D. 19. maj 2014

Deltagere:

Kurt Jensen, Clemens Nylandsted Klokmose, Marianne Dammand Iversen*, Gudmund Frandsen, Søren Poulsen, Ellen Noer, Elin Sørensen, Dorthe Haagen Nielsen, Ann Eg Mølhave, Peter Bro Miltersen*, Annemette Hammer, Olav Bertelsen. (Deltagerene markeret med * deltog kun i første punkt på dagsordenen.)

 

Referent: Ann Eg Mølhave

 

Dagsorden

 

  1. Opdatering af handleplaner for Psykisk APV
  2. Sygestatistik CS
  3. Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.
  4. Orientering om etablering af videoovervågning på gangene
  5. Status for deltagelse i obligatoriske kurser
  6. Sikkerhed i Labs
  7. Information fra FAMU (se kopi af mail nedenfor)
  8. Eventuelt

 

Ad 1 Opdatering af handleplaner for Psykisk APV

Udvalget gennemgik udkast til opdateret handleplan. Der var enkelte rettelser, som Marianne Dammand Iversen indtaster i planen inden den fremsendes til Hovedområdet d. 30. maj. Forinden rundsendes den til LAMU og LSU til orientering og evt. kommentering

 

  

Ad 2 Sygestatistik CS

Udvalget gennemgik bilagene omkring sygestatistik fremsendt før mødet. Instituttet ligger lavt, og der er ingen alarmerende tal at handle på.

 

Udvalget diskuterede det lave sygefravær. Næsten al (korttids) sygdom er blandt TAP, hvilket sikkert skyldes, at når der er sygdom blandt VIP vælger de at arbejde lidt hjemme og sygemelder sig ikke. Tallene er derfor muligvis urealistisk lave.

 

Kurt og Olav vil forberede en tekst herom med henstilling til at sygefravær bør meldes til Tina. Teksten fremsendes til Ann, som sørger for at den kommer med i nyhedsbrevet.

 

Ad 3 Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.

Olav redegjorde for en anmeldt arbejdsulykke, som er blevet afvist, da skaden skete efter en julefrokost, i fredagsbaren efter at denne var lukket.

 

Herudover var der intet at rapportere.

 

Ad 4 Orientering om etablering af videoovervågning på gangene

Overvågningskameraerne er nu etableret på gangene i Turing, Ada og Hopper Der er meget strikse regler for hvem, der efter et indbrud, kan få lov til at se billederne.

 

Ad 5 Status for deltagelse i obligatoriske kurser

Marianne Graves, Dorthe Haagen og Elin Sørensen mangler det obligatoriske grundkursus. Der skal laves en plan for hvornår de bliver gennemført. Det er et problem, at AU kun har kurser hvert halve år.

 

Kurt Jensen har efter mødet sendt mail til Jørgen Brøchner Jespersen (HAMU) og påpeget problemet. Jørgen vil bringe spørgsmålet om flere kurser / anden tidsmæssig placering videre til AU HR Team Arbejdsmiljø og vender tilbage snarest muligt. Han oplyser at det også er muligt at tage kurset som net-kursus hvor man kun skal afsætte en kursusdag – resten kan man klare når det passer ind i kalenderen.

 

Det er også muligt at bruge andre udbydere end Crecea – en mulighed der ofte bruges af AU-enheder uden for 8000 Aa C. Disse udbydere findes nemmest på nettet.

 

Ann har undersøgt kravene for opfølgningskurser. På Arbejdstilsynets hjemmeside står flg. om arbejdsmiljøuddannelse:

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Tilmeldingen foretages af arbejdsgiveren og skal ske til udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen, der er omfattet af godkendelses- og evalueringsordningen.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget.

Arbejdsgiveren skal betale arbejdsmiljørepræsentanters og arbejdslederes udgifter til arbejdsmiljøuddannelse og dække tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen, som fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.

Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

Som medlem af AMO har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til det enkelte medlem, om man vil tage imod tilbuddet.

 

Ad 6 Sikkerhed i Labs

Der køres en lab-gennemgang hvert halve år ud fra checkliste gennemgået ved sidste møde. Checklisten bør forsimples lidt, da den er meget omfattende.

 

Ad 7 Information fra FAMU (se kopi af mail nedenfor)

Kurt pointerede at ordningen omkring den psykologiske rådgivning stadig er eksisterende. Instituttet henviser 2-4 gange om året til psykologisk behandling, ikke alle går gennem Prescriba. Ved den psykologiske rådgivningsordning kan man få hjælpen anonymt, men kun 3 timer. Ved henvendelse til instituttet er der mulighed for hjælp over et større antal timer.

 

Ad 8 Eventuelt

BIRC har haft besøg fra arbejdstilsynet og fik en glad smiley.