Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 9. juni 2010

Til stede: Kurt Jensen, Gudmund Frandsen, Else Magård, Olav Bertelsen, Ann Eg Mølhave, Annemette Hammer

 

Referent: Ann Eg Mølhave

Dagsorden:

1.    Gennemgang af referat fra sidste møde

2.    Rapport fra de to arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt)

3.    Bedre oversigtsforhold på Åbogade

4.    IT-hjørnet

5.    Eventuelt

  

Ad 1 Gennemgang af referat fra sidste møde

 • Referatet godkendt

Ad 2 Rapport fra de to arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt)

 • Ada/Hopper: Intet at rapportere
 • Turing: Intet at rapportere
 • Gudmund efterlyste handlingsplanerne fremsendt til udvalget i mail af 19. marts på webben.
 • Ann og Olav skal samle tidligere APV’er for Ada/Hopper i Defgo i én gruppe og lave lignende handlingsplaner.
 • Olav sørger for registrering af hjertestarter og for at give medarbejderne besked om placeringen.
 • Udvalgets websider mangler stadig at blive gennemgået og opdateret jvf. referat af 9. marts. Ann og Olav se på det.
 • Det er endnu ikke lykkedes Olav at blive tilmeldt det lovpligtige sikkerhedskursus. Else undersøger hvordan hun blev tilmeldt.

Ad. 3 Bedre oversigtsforhold på Åbogade

 • I samarbejde med Incuba og IMV er der sendt brev til kommunen om forbedrede oversigtsforhold.

Ad. 4 IT-hjørnet:

 • Arbejdsmiljøudvalget kan blive inddraget i møbelindkøb.
 • Placeringen af medarbejdergrupper i huset må afvente fastlæggelsen af den fremtidige institutstruktur.

Ad. 5 Eventuelt

 • Der er kommet nye regler omkring sikkerhedskurser. Man skal nu på kursus i 3 eller 4 dage og efterfølgende på genopfriskningskursus 1 gang årligt. Olav undersøger med Tvis om hvordan det håndteres og følges op på.

 • Der bør laves opfølgning på medarbejdernes førstehjælpskurser, så man sikrer at de komme på genopfriskningskurser. Annemette snakker med Arne om det.

 • Der er kommet henvendelse fra studerende om varmeproblemer i Stibitz, hvor der for nylig har været omkring 28 grader i bygningen.

 • Indgang ved Incuba: Der er gener fra røg i vindfanget. Olav kontakter Hans Møller og påpeger problemet. Det kan evt. foreslåes at askebægre flyttes længere væk fra indgangen og man evt. henviser beboernes rygere  til andre indgange.