Referat af LAMU møde d. 22. september 2020

Til stede: Kaj Grønbæk, Marianne Dammand Iversen, Søren Poulsen, Marianne Graves Petersen, Gudmund Frandsen, Olav Bertelsen, Tina Rudolph, Julie Rasmussen, Henriette Farup, Na Ree Sørensen

Afbud: Simon Møller Christensen, Ellen Noer, Kasper Munch Terkelsen

Referent: Marianne Dammand Iversen

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat

3.       Status på APV

4.       Corona og genåbning (herunder undervisning, labs., mødelokaler og kaffestuer)

5.       Orientering om eventuelle arbejdsulykker og status for sygefravær

6.       Orientering om førstehjælpskurser

7.       Status for sikkerheden omkring labs

8.       Evt.

Ang. punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Ang. punkt 2. Godkendelse af referat

Referat blev godkendt

Ang. Punkt 3. Status på APV

Lederne af følgegrupperne for den psykiske APV var blevet inviteret med til LAMU mødet for at give en status på handleplanerne.

Handleplan for FastTAP

Na Ree gennemgik handleplanerne og kunne fortælle, at alle handlinger er udført.

Handleplan for ph.d.-studerende

Henriette gennemgik handleplanerne og kunne fortælle, at de fleste handlinger allerede er udført. Der er dog et par enkelte ting, der stadig er i proces:

1.       Supportgruppemøderne tages ikke seriøst. Henriette kunne fortælle, at hende og Anders Møller overvejer at lave guidelines til supportguppemøderne, for at sikre, at man kommer omkring de rigtige ting til disse møder.

2.       Retreat, junior klub og ph.d.-frokoster er på stand by på grund af Corona, men vil blive taget op lige så snart der er mulighed for det.

For at sikre, at de ph.d.-studerende bliver hørt og føler sig som en del af instituttet, forslog Kaj at han en gang om året holder et infomøde med dem. Udover at informere om, hvad der sker på instituttet, vil han diskutere deres udfordringer. Henriette vil tage dette forslag med til Anders Møller og vender tilbage.

 

Handleplan for FastVIP

Olav gennemgik handleplanen og kunne fortælle at der er to handlinger, der endnu ikke er helt implementeret:

1. Stress relaterede problemer. På sidste retreat var stress på dagsorden, hvor man gennemgik årsagerne til stress, men der mangler at blive taget hånd om, hvilke handlingerne der skal iværksættes for at afhjælpe problematikken.

Marianne Graves tilføjede at en del af løsningen vil kunne være hvis undervisning og forskning ikke kun blev set som et individuelt problem, men at løsninger og udfordringer skal ses som værende fælles på tværs af instituttet.

Ifølge Kaj er dette en udfordring for tenure track, da kravene til individuelle mål er store i ABC kriterierne for netop tenure track.

2. Uklare mål. Olav arbejder videre med at få arrangeret et oplæg omkring emnet. Evt. et foredrag med Søren Barlebo.

Kaj forslog at man på næste retreat d. 11. og 12. januar laver en seance, hvor folk bliver bedt om at komme med et oplæg til, hvordan instituttet kan blive en bedre arbejdsplads. Dette kan eventuelt kombineres med et oplæg omkring, hvordan udbyttet af MUS samtalerne bliver bedre. Der var enighed om at dette er en god ide.

Kaj fortalte desuden, at det skal gøres tydeligere, hvordan AC tapperne kan hjælpe med eksempelvis fondsansøgninger.

Handleplan for Postdocs

Julie gennemgik handleplanen og kunne fortælle, at postocs ligeledes har et ønske om informationsfrokostmøder specielt rettet mod dem. Kaj vil sørge for at der bliver indkaldt til sådanne møder.

Julie kunne derudover fortælle, at postdocs efterlyser at lære folk på tværs af grupperne bedre at kende. Dette kan eksempelvis ske ved at invitere folk fra andre forskningsgrupper til gruppemøder. Postdoc-udvalget går videre med dette.

Ang. punkt 4. Corona og genåbning

Kaj fortalte, at instituttet altid følger de udmeldinger der kommer fra ledelsen om undervisning, hjemmearbejde osv.

Med hensyn til udfordringerne omkring antallet af personer i kaffestuen på Hopper-2, så er der kommet et forslag til en ommøblering, der skaber mere plads. Na Ree vil tage dette forslag op med Søs og Sofia, der er kommet med forslaget. Derudover blev det besluttet, at der skal markeringer på gulvet og en seddel med max. antal personer. Søs er allerede i kontakt med drift ift markering.

Da der er en del studerende, der bruger kaffestuen, foreslog Kaj, at man indfører, at kaffestuen kun er for medarbejdere. Det vil ligeledes mindske antallet af personer i lokalet. Som kompensation vil der kunne etableres kaffemaskiner på Hopper-0, som fremadrettet primært bliver studenterkontorer.

I de små tekøkkener på gangene, blev det besluttet, at der ligeledes skal sedler op om max antal personer.

Ang. punkt 5. Orientering om eventuelle arbejdsulykker og status for sygefravær

Der er ikke indberettet nogen arbejdsulykker. Samtidig kunne Kaj fortælle, at tallene for sygefravær ikke er alarmerende.

Ang. punkt 6. Orientering om førstehjælpskurser

Marianne Dammand kunne fortælle, at Corona situationen har gjort at afholdelse af førstehjælpskurser gentagene gange er blevet udskudt. Hun går i dialog med udbyderen af kurserne for at høre, om de kan afholdes under de regler og retningslinjer der er nu.

Ang. punkt 7. Status for sikkerheden omkring labs.

Søren informerede om, at der ikke er nogle udeståender omkring sikkerheden i labs ud over at gulvet i Chomsky er defekt og derved kan forårsage fald. Dette er meldt ind til drift og man afventer deres svar.

Ang. punkt 8. Eventuelt

Der var intet under dette punkt