Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 11. marts 2013

Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 11. marts 2013

 

Deltagere: Ellen Noer, Freddy Bugge, Gudmund Frandsen, Søren Poulsen, Søren Poulsen, Else Magaard, Marianne Graves, Kurt Jensen, Ann Eg Mølhave, Olav Bertelsen

 

Fraværende: ingen

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af referent
 2. Gennemgang af udvalgte punkter i referat fra sidste møde
 3. Gennemgang af ”Årlig Arbejdsmiljødrøftelse” (vedlagt; kopier medbringes til mødet)
 4. Information fra FAMU (udsendt 7. marts)
 5. Orientering om sygefravær
 6. Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.
 7. Orientering om etablering af videoovervågning på gangene i Hopper, Ada og Turing
 8. Fysisk APV
  - Varmeproblemer på Nygaard 3 Syd
  - Er der andre udestående problemer?
 9. Psykisk APV
  - Kort diskussion af resultaterne
  - Proces for udarbejdelse af handlingsplaner
 10. Status for deltagelse i obligatoriske kurser
 11. Sikkerhed i Labs (hvordan organiserer vi opfølgning)
 12. Eventuelt

 

 

Ad 1 Valg af referent:

Ann Eg Mølhave

 

 

Ad 2 Gennemgang af udvalgte punkter i referat fra sidste møde

Der blev fulgt op på status for enkelte punkter i referatet.

 

 

Ad 3 Gennemgang af ”Årlig Arbejdsmiljødrøftelse (vedlagt; kopier medbringes til mødet)

Ann checker op på om Websiderne er i orden

 

 

Ad 4 Information fra FAMU (udsendt 7. marts)

Kurt gennemgik en mail udsendt til formændene for de lokale arbejdsmiljøudvalg og derefter videresendt til arbejdsmiljøudvalgets medlemmer.

 

Arbejdsulykker og nærved ulykker. Olav kontakter den centrale AMU da nærved ulykker ikke er beskrevet på deres webside.

 

Opfølgning på fysisk APV: Ann trækker handlingsplanerne fra survey exact og lægger dem på web. De vil være at finde i højre siden under overskriften Physical workplace evaluation på http://cs.staff.au.dk/boards-and-committees/occupational-health-and-safety-committee/.  Notits om status er bragt i nyhedsbrevet i november måned http://katrinebjerg.au.dk/news/artikel/fysisk-apv-med-meget-faa-problemer/. Til denne status kan tilføjes at vores udestående problem(varme i Nygaard) er videregivet til økonomi og planlægning, som mener at eneste løsning er etablering af køl, hvilket der ikke bliver penge til i år.

 

 

Ad 5 Orientering om sygefravær

Kurt orienterede om sygefraværet på Datalogi. Det rapporterede fravær er særdeles lavt.

 

 

Ad 6 Rapport om eventuelle ulykker eller lign.

Der er ikke rapporteret tilfælde med ulykker eller nærved-ulykker.

 

 

Ad 7 Orientering om etablering af videoovervågning på gangene i Hopper, Ada og Turing

Kurt orienterede om, at der er etableret videoovervågning på gangene i Hopper, Ada og Turing. Det blev bemærket fra medlemmer i udvalget at der også kunne være behov for lignende tiltag i Nygaard-bygningen.

 

 

Ad 8 Fysisk APV

Eneste udestående er varmeproblemerne på Nygaard 3 syd.

 

 

Ad 9 Psykisk APV

Kort diskussion af resultaterne:

Generelt ser resultaterne ikke alarmerende ud. Vi ligger generelt bedre end gennemsnittet på ST.

Der er dog problemer med stress og udkørthed.

 

Proces for udarbejdelse af handlingsplaner:

Udvalget diskuterede læsningen af tallene. Enkelte dele af resultaterne blev diskuteret, men der var generel enighed om, at problemerne skal diskuteres i arbejdsgrupperne før de diskuteres i LAMU.

 

Problemerne om Mobning, Chikane og Vold ligger ikke inde under arbejdsgruppernes arbejdsområde, hvorfor det er det tværgående udvalg, der skal diskutere eventuelle tiltag, medmindre arbejdet i arbejdsgrupperne viser, at der er specifikke problemer omkring dette i den respektive arbejdsgruppe.

 

Det ser pt ud til at kommentarerne som er indtastet af medarbejderne ikke sendes ikke videre til institutterne. Institutlederne og dekanatet har påpeget, at det er et problem, og at man bør få kommentarerne i en eller anden bearbejdet form, så de kan anvendes i arbejdet med handlingsplanerne. Arbejdet med handlingsplanerne skal være afsluttet primo maj.

 

 

Ad 10 Status for deltagelse i obligatoriske kurser

Søren og Olav har været på obligatorisk kursus.

Marianne og Freddy mangler stadig kurset, da de har problemer med at finde tid i forhold til undervisning.

 

 

 

Ad 11 Sikkerhed i labs

Søren rapporterede at de har kørt første kursus i sikkerhed og arbejdsmetoder i Chomsky lab (anvendelse af maskiner, kendskab til brandslukker, førstehjælpskasse m.m.)

Kurset kører ved første undervisningsgang under kurset Fysisk Design Q3 for it-studerende, hvor alle studerende er til stede.

På Q1, 3. år gennemføres yderligere et mere udvidet kursus.

 

Der har været generel tilfredshed blandt de studerende.

Instruktorerne har fået besked på, at de skal melde tilbage ved ulykker eller nærved-ulykker. Søren overvejer udarbejdelse af en formular, som kan udfyldes til registrering af ulykker eller nærved-ulykker.

 

Healthcare lab og I-rum: Arbejdsmiljøgruppen bør lave en generel sikkerhedsgennemgang hvert halve eller hele år for undersøgelse af ledninger på gulvet eller andre sikkerhedsricisi.

 

 

 

Ad 12 Evt.

Førstehjælpskasse til Nygaard bygningen: Else sørger for at der bliver indkøbt en og orienterer om placering.

 

Freddy påpegede at der er et problem på BIRC om at medarbejderne bliver vurderet i APV i forhold til ophæng på institut og ikke i forhold til placering, hvilket kan være medvirkende til at nedbryde arbejdsmiljøorganisationen. Udvalget anbefalede at BIRC skitserer problemet og rette henvendelse til FAMU

 

Indkøb af hævesænkebord: Ann kan udbede lægeerklæringer fra PhD efter vurdering. Udgifter fra lægeerklæringen afholdes af instituttet.

 

Handlingsplanerne fra arbejdsgrupperne forventes færdige d. 20. april. Næste møde onsdag d. 24. april kl. 10.