Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 29. oktober 2013

Fremmødte: Ellen Noer, Freddy Bugge, Søren Poulsen, Ann Mølhave, Peter Miltersen, Gudmund Frandsen, Marianne Dammand, Clemens Klokmose, Jan Midtgaard, Freddy Bugge, Annemette Hammer, Marianne Gravers, Ann Mølhave

 

1. Valg af referent

Dorthe Haagen Nielsen

 

2.       Gennemgang af status for handleplaner for Psykisk AP

VIP: spørgsmål til kategorisering – afklares med Olav

Sekr: ingen kommentarer

Post doc: post doc udvalget har ansvaret, retreat i støbeskeen for 2014

PhD: enkelte tiltag er afsluttet

PAPV sendes frem af MDI

 

3.       ”Årlig Arbejdsmiljødrøftelse” (vedlagt; kopi af drøftelsen fra 2012)

Gennemgået, en enkelt kommentar, se punkt 6.

 

4.       Information fra FAMU (se kopi af mail nedenfor)

Nyt internt alarmeringsnummer, fysisk APV: et enkelt hængeparti

 

5.       Rapport om eventuelle ulykker el. lign.

Ingen ulykker

 

6.       Status for deltagelse i obligatoriske kurser

Undersøge mulighed for at lave førstehjælpskurser lokalt på CS, der kommer info ud i Insight

 

7.       Sikkerhed i Labs (hvordan organiserer vi opfølgning)

Der er lavet en tjekliste til at opdage sikkerhedsbrister til brug 2 gange årligt.

Der bør skiltes tydeligt med, at det er arbejdsmiljøgruppen, der har ansvaret for labs.

I Chomsky findes infotavle med mailadresse, hvor fejl kan meldes ind.

I-rum: Der indkøbes førstehjælpskasse og øjenskylle

Chomsky: velfungerende lab med god skiltning og info til maskinbrug. Største udfordring er sprøjtemaleområdet samt oprydning.

Mulighed for at lave udluftningsrum til kemikalier (terpentin, rensebenzin etc.), eller sætte dem et andet sted.

Undersøge mulighed for alternativer til eksempelvis rensekemikalier.

Der etableres kontakt til laborant, og der følges op.

Der laves forsøg med holdene på Fysisk Design, hvor der forsøgsvis ryddes op midtvejs.

Tjeklisten lægges ud på AMU websiden

 

8.       Eventuelt

Ingen kommentarer