Beslutningsreferat, møde i arbejdsmiljøudvalget 22. juni 2016

Deltagere: Ira Assent, Søren Poulsen, Olav W. Bertelsen, Kasper Munch (BiRC), Ellen Noer (BiRC), Kurt Jensen, Marianne Graves Petersen, Gudmund S. Frandsen, Lars Birkedal, Marianne D. Iversen, Dorthe H. Nielsen (referent).

Afbud: Annemette Hammer, Anders Møller, Sofia Rasmussen.

 1. Orientering om arbejdsulykker og sygefravær
 2. Rapport om eventuelle ulykker ell. lign.
 3. Status for deltagelse i obligatoriske AMU kurser
 4. Mobning og chikane
 5. Diskussion af forslag til handleplaner for den Psykiske APV på CS
  1. Formændene for de enkelte grupper forberede en kort fremlæggelse på 5-10 min pr gruppe (gerne med brug af slides)
  2. Diskussion af de enkelte handeleplaner
  3. Hvordan færdiggøres handleplanerne?
  4. Tilbagemelding til de fire medarbejdergrupper
 6. Fremlæggelse og diskussion af handleplan for den Psykiske APV på BiRC (hvis en sådan er færdig).
 7. Eventuelt

Ad 1) Intet at bemærke bortset fra, at VIP gruppens sygefravær er på 0, bl.a. skyldes at denne gruppe ikke er så god til at meddele Tina om sygdom.

Ad 2) Intet at rapportere.

Ad 3) Alle har de obligatoriske kurser med undtagelse af Kasper Munch fra BiRC, som er indtrådt i arbejdsmiljøudvalget for samme. Casper undersøger nærmere med henblik på at komme på det obligatoriske kursus.

Ad 4) Mobning og chikane er aldeles uacceptabelt! Det er meget sandsynligt, at den medarbejder, som føler sig chikaneret på alle adspurgte punkter i den psykiske APV er én og samme person, men det er svært at indsnævre yderligere. Derudover føler endnu en medarbejder at tonen er særligt grov, hvilket selvfølgelig bør være et opmærksomhedspunkt for alle medarbejdere.

Ad 5)

a-b Forslag til alle handleplaner på nær FastVIP gruppens er færdiggjort. Olav og Niels Olof arbejder på at få handleplanen for FastVIP gruppen færdig før sommerferien, men nogle emner har karakter af mere central art. Lars foreslog derfor at medtage emner, som kan adresseres lokalt på CS. Andre problemer kan så adresseres i andre centrale AU fora. Handleplanerne blev gennemgået enkeltvis i plenum, hvor alle havde mulighed for at kommentere på hver plan.

c-d Marianne har noteret kommentarerne, og færdiggør arbejdet med at få indlejret kommentarerne til diverse handleplaner i samarbejde med de respektive formænd. Derefter sendes planerne ud i grupperne til godkendelse/yderligere kommentarer. Kurt foreslog, at handleplanerne ligeledes blev taget op på gruppemøde, hvor planerne fremlægges. Kurt påpegede, at handleplanerne ikke er statiske dokumenter, men arbejdsdokumenter som kan rettes til undervejs i opfølgningsarbejdet.

Der blev diskuteret, om der skulle udfærdiges mere specifikke opfølgningsundersøgelser (spørgeskemaer med plads til kommentarer) for hhv. PhD og postdoc gruppen med henblik på at afdække om man føler sig som en del af et større fællesskab, for således at få bedre mulighed for at pege på tiltag til at imødekomme denne problematik.

Ad 6)

BiRC har nedsat en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter for alle adspurgte medarbejdergrupper. Resultaterne af P-APV præsenteres og gennemgås på Birc retreat medio august, hvorefter handleplanen udarbejdes.

Ad 7)

En studerende har spurgt ind til muligheden for at have en eller flere hjertestartere udenfor, og dermed tilgængelig 24/7. Dorthe undersøger nærmere og beslutter i samråd med Annemette Hammer, om der skal indkøbes en ny til udendørs montering, eller om en af de eksisterende skal flyttes fysisk udenfor Og hvor den i givet fald bedst placeres.

Søren foreslog på baggrund af et tilfælde med en studerende, der fik et svært anfald af eksamensangst, at der indhentes materiale fra vejledningsenheden om, hvordan eksaminator håndterer sådanne tilfælde, og om vejledningsenheden evt. kan komme på et fastVIP møde (hvor andre ikke fastsatte VIP kan deltage) og komme med et oplæg på 15 minutter omkring håndtering af studerende, der går i eksamensbaglås. Kurt foreslog at Søren forfatter 3 linjer om hvem man kan kontakte under eksamen, hvis alvorlig eksamensangst pludselig skulle indtræde, herunder et ’hotline’ telefonnummer, så man kan få hurtig hjælp i situationen.  Denne info skal indflettes i den mail, Arne sender ud ifm eksamen, så alle eksaminatorer er informeret. BiRC kan kopiere denne info fra CS’ materiale.