Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget, d. 21. november 2017

Til stede: Kurt Jensen, Gudmund Frandsen, Marianne Dammand Iversen, Sofia Rasmussen, Ellen Noer, Kasper Munch Terkelsen, Olav Bertelsen og Søren Poulsen

Fraværende:  Annemette Hammer, Ira Assent og Dorthe H Nielsen

Dagsorden:

  1. Status for udførelsen af handleplaner for den Psykiske APV (kort oplæg ved formændene for de fire grupper samt BiRC)
  2. Orientering om eventuelle arbejdsulykker og sygefravær
  3. Arbejdsmiljødrøftelse 2017
  4. Orientering fra FAMU
  5. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter i foråret 2018
  6. Status for deltagelse i de obligatoriske AMU kurser
  7. Eventuelt

Ang. punkt 1 Status for udførelsen af handleplaner for den Psykiske APV

Olav Bertelsen kunne fortælle, at der i lyset af den nuværende situation på instituttet ikke er sket yderligere tiltag for fastVIP gruppen ud over de ting, der allerede er beskrevet. Der er heller ikke sket yderligere ting i de tre øvrige grupper.

Ang. punkt 2 Orientering om eventuelle arbejdsulykker og sygefravær

Der har været et lavt sygefravær på instituttet. Dette skyldes dels at VIP’erne ikke indberetter sygefravær men også bland det administrative personale, har været fraværet været lavt. Der er dog p.t. 2 længerevarende sygefravær blandt det administrative personale.

Der har været en enkelt mindre arbejdsulykke med en forstuvet finger.

Ang. punkt 3 Arbejdsmiljødrøftelse 2017

Kurts udkast til arbejdsmiljødrøftelsen blev godkendt med enkelte småjusteringer.

Ang. punkt 4 Orientering fra FAMU

Fakultetet har indsamlet afrapporteringer af alle institutters PAPB handlingsplaner. Dette er blevet samlet til et stort dokument, som i sin nuværende form er uoverskueligt. Vi afventer derfor at dokumentet bliver redigeret.

Ang. punkt 5 Valg er arbejdsmiljørepræsentanter i foråret 2018

Der skal vælges ny medarbejderrepræsentant i Nygaard-bygningen. Gudmund tager kontakt til medarbejderne i bygningen. Eftersom Dorthe har genansøgt om og har fået bevilget orlov, er dette dog ikke længere tilfældet. Marianne undersøger om Dorthe er interesseret i at stille op medarbejderrepræsentant i FAMU.

Ang. punkt 6 Status for deltagelse i de obligatoriske AMU kurser

Alle har deltaget i de obligatoriske AMU kurser. Marianne har derudover deltaget i kurset omkring den gode omgangstone på arbejdspladsen.

Ang. punkt 7 Eventuelt

Olav orienterede om at der i en længere periode ikke har været gjort ordenligt rent på kontorerne på Ada-1 gangen. Marianne har påpeget dette for rengøringslederen og følger op på, om det bliver bedre.