Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget, d. 30. oktober 2018

Til stede: Kurt Jensen, Gudmund Frandsen, Marianne Dammand Iversen, Ellen Noer, Kasper Munch Terkelsen, Olav Bertelsen, Dorthe Haagen Nielsen

Afbud: Søren Poulsen, Marianne Graves Petersen

 

Dagsorden:

1.       Orientering om eventuelle arbejdsulykker og sygefravær

2.       Handleplanerne for fysisk APV er nu afsluttet (orientering ved Olav)

3.       Drøftelse af hvordan vi kommer videre med handleplanerne for psykisk arbejdsmiljø

4.       Arbejdsmiljødrøftelse 2018 (oplæg fremsendes inden mødet)

5.       Status for deltagelse i de obligatoriske AMU kurser

6.       Er der behov/interesse for lokale førstehjælpskurser

7.       Eventuelt

 

 

Ang. pkt. 1: Orientering om eventuelle arbejdsulykker og sygefravær

Kurt kunne orientere om, at der ikke er nævneværdige længerevarende sygeperioder på instituttet

Ang. pkt. 2: Handleplanerne for fysisk APV er nu afsluttet

Kurt orienterede om, at den fysiske APV fra 2016 er afsluttet. Der har været enkelte punkter, som ikke kunne løses, men ellers er der taget hånd om det hele.

Ang. pkt. 3: Drøftelse af hvordan vi kommer videre med handleplanerne for psykisk arbejdsmiljø

Det blev besluttet, at der indkaldes til møde med lederne af de fire følgegrupper, for at diskutere, hvordan vi sikrer, at den psykiske APV fra 2016 er afsluttet og kan lukkes inden at processen med den nye APV i 2019 går i gang.

Olav pointerede, at det er vigtigt at informere – især de nye udenlandske kollegaer – om arbejdet i arbejdsmiljøudvalget. Ikke mindst nu, hvor vi står for at skulle i gang med nye fysiske og psykiske APV’er. Dorthe foreslår, at Olav kommer med på næste ph.d./postdoc retreat og giver et oplæg. Derudover vil Olav holde et oplæg på et af de kommende faculty møder.

Ang. pkt. 4: Arbejdsmiljødrøftelse 2018

Der var kun små justeringer af arbejdsmiljødrøftelsen. Disse blev gennemgået og Kurt ville sørge for at den blev indsendt.

Ang. pkt. 5 Status for deltagelse i de obligatoriske AMU kurser

Alle har deltaget i de obligatoriske AMU kurser.

Ang. pkt. 6: Er der behov/interesse for lokale førstehjælpeskurser

Det blev besluttet at undersøge interessen til foråret 2019 for hhv et opstartskursus og et genoptræningskursus. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med de nærtliggende institutter.

Ang. pkt. 7. Eventuelt

Der var intet under dette punkt.