Referat af LSU, d. 9. september 2019

Deltagere: Kaj Grønbæk, Na Ree Sørensen, Marianne Dammand Iversen, Olav Bertelsen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Simon Enni

Referent: Marianne Dammand Iversen

Dagsorden:

1.       Karrierevejledning for unge forskere

2.       Fraværsoversigt

3.       Personale

4.       Økonomi

5.       Fakultetsdeling

6.       Evt.

 

Ang. pkt. 1.: Karrierevejledning for unge forskere

I forhold til karrierevejledning for ph.d.-studerende og postdocs foreslog Kaj, at fokus på karrierevejledning i højere grand kunne indarbejdes på ph.d.- og postdoc retreat samt i ph.d.- og postdocudvalgene.

I forhold til karrievejledning for tenure track kunne Kaj fortælle, at han har fået et udkast til en procedureplan, men afventer bekendtgørelse om revision af stillingsstruktur.  På næste møde med de nyansatte, som finder sted d. 15. september, vil Kaj informere om indholdet af denne bekendtgørelse.

Det blev besluttet, at Na Ree og Olav i fællesskab skulle udarbejde et dokument, der beskriver instituttets indsatser i forhold til karrierevejledning og -udvikling for ph.d.-studerende og postdocs.

Ang. pkt. 2.: Fraværsoversigt

Instituttets fraværsstatistik blev gennemgået og det blev konstateret, at sygefraværet er lavt. Man er dog opmærksom på, at mange af de videnskabelige ansatte ikke formelt melder sig syge.

Ang. pkt. 3.: Personale

Kaj gennemgik status på digitaliseringssatsningen. Med hensyn til ansættelse af VIP, nåede vi i 2018 målet med 5 nye ansættelser. I 2019 har vi ligeledes et mål om 5 nye ansættelser. Vi har indtil nu ansat 2 tenure track og har sendt tilbud til 2 professorer efter opslag i juni måned. I september har instituttet endnu et tenure track/lektor opslag.

Na Ree gennemgik planerne for det administrative team. Da Dorthe Haagen har opsagt sin stilling og Sofia overgår til en stilling som center manager (60%) bliver der ansat to nye forskningsgruppekoordinatorer, hhv. 1. oktober og 15. januar. Derudover er der ansat en ny kontorelev. Søs, vores tidligere kontorelev, er ansat i en 1-årig projektansættelse, hvor hun skal supportere ledelsen og stadig være RejsUd superbruger.

Instituttet har fået tilføjet en ekstra projektøkonom (50%), og vil få tilføjet en projektmedarbejder (50%) der skal arbejde med studenterrekruttering.

Ang. pkt. 4.: økonomi

Kaj gennemgik økonomien og det ser fornuftigt ud. Han kunne fortælle at vi i ØR3 ender med et lille overskud. Dette er til dels fordi lønudgifterne ikke har været så store som forventet. Det er nu muligt, at overføre et mindre overskud til næste år.

Ang. pkt. 5 Fakultetsdeling

Der er nu kommet navne på de to nye fakulteter: Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences, som datalogi er en del af. Med hensyn til det administrative center, så er det blevet besluttet at man indtil videre vil have et fælles administrationscenter, hvor man kan målrette services til de enkelte institutter.

 Ang. pkt. 6.: Eventuelt

Na Ree kunne fortælle, at strategiarbejdet på AU er sat i høring, og der er sat en proces i gang på instituttet i forhold til at indsamle høringssvar fra hhv. fastVIP, fastTAP, postdocs, ph.d-studerende og LSU.