Referat af LSU d. 25. november 2019

Til stede: Kaj Grønbæk, Na Ree Sørensen, Marianne Dammand Iversen, Olav Bertelsen, Kristoffer Arnsfelt Hansen

Afbud: Simon Enni

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde

2.       Stillinger uden opslag

3.       Status på økonomi

4.       Status på personale

5.       Tenure track status

6.       Evt.

 

Ang. punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

Ang. punkt 2: Stillinger uden opslag

Olav gjorde opmærksom på, at der kan være en lang proces at få udbetalt løn til en person, der bliver ansat uden opslag. Dels kan der være flere personer på instituttet, der er involveret, dels kan processen i Emply tage op til to uger. Dertil kommer at VIP på instituttet ofte bruger lang tid på at få færdiggjort fagkyndige bedømmelser. Det blev besluttet, at man kikker på processen på instituttet og ST HR, så den bliver så kort og effektiv som muligt.

Ang. punkt 3: Status på økonomi

Kaj gav et overblik over instituttets økonomi ud fra ØR 3 Instituttet forventer at komme ud med et overskud trods det faktum, at fald i optagne studerende og deraf følgende fald i uddannelsesstilskud. Budgetprocessen er forsinket på grund af usikkerhed om finanslov 2020.

Ang. punkt 4: Status på personale

Kaj gav en gennemgang af status på digitaliseringen. Målet for nettotilgang af fastVIP var i 2019 fem personer, og dette er nået. Det står derimod ikke så godt til i forhold til øget optag på digitaliseringsuddannelserne: i 2019 var målet for optag af datalogistuderende 164, men status er 144 og målet for IT produktudviklingsstuderende var 72 og status er 38. Kaj fortalte, at instituttet er meget opmærksom på dette, og at der bliver gjort flere tiltag for at øge optaget, men det er ikke muligt at se resultatet med det samme. Et af tiltagene er at ansætte Christina Gøttsche – i samarbejde med matematik – i en tidsbegrænset stilling, hvor hun skal arbejde med øgning af optag på uddannelserne.

Ang. punkt 5: Tenure track status

Der har været en usikkerhed blandt tenure track ansatte omkring hvilke krav, der lå i stillingen. Kaj har derfor holdt et oplæg på et af sine kvartalsvise frokoster med nyansatte fastVIP, hvor han gav et resume af kriterier og forventninger for tenure track på Science and Technology inklusiv indhold af midvejs- og slutevaluering. Da fakultetet fortsat arbejder med retningslinjerne, kan der ske ændringer ift. det på mødet fremlagte.

Ang. punkt 6: Evt.

Marianne fremførte et ønske om at karrierevejen for TAP/AC TAP blev mere transparente, så det bliver tydeligere, hvordan man kan udvikle sig. Man blev enige om, at det er et emne TAP/AC TAP medarbejderne kan tage op til MUS samtale.

Marianne udtrykte en bekymring for om forskningsgruppeledere og ph.d.-vejledere er godt nok klædt på til at gennemføre MUS samtaler med hhv. postdocs og ph.d.-studerende. Det blev ligeledes diskuteret om det har været tydeligt for forskningsgruppelederne og ph.d.-vejlederne hvem de har ansvar for at holde MUS med. Det blev besluttet, at Kaj informerer om dette på næste faculty møde 6. december. Dette oplæg vil blive efterfulgt af en mail, der ligeledes informerer om det.