Referat af LSU d. 15. maj 2019

Deltagere: Olav Bertelsen, Na Ree Sørensen, Kaj Grønbæk, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Marianne Dammand Iversen

Afbud: Simon Enni

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde

2.       Instituttets økonomi

3.       Personale

4.       Høringssvar om splitning af ST

5.       Evaluering på MUS

6.       Kompetenceudvikling

7.       Eventuelt

Ang. punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

Ang. punkt 2 Instituttets økonomi

Kaj gennemgik ØR1, og kunne fortælle, at det følger budgettet. Der er dog en stigning i eksterne tilskud, pga. det større antal eksterne projekter og dermed flere overheadindtægter. Det ser ligeledes godt ud i forhold til Key Performance Indicator tallene, da der i 2019 er en stigning i indtægter pr. VIP samt en stigning i eksterne indtægter pr. VIP.

Ang. punkt 3 Personale

Kaj gennemgik status for Digitaliseringssatsningen, hvor vi i 2018 nåede vores mål med fem nye VIP ansættelser. Målet for 2019 er ligeledes fem VIP ansættelser.

Efter den netop overståede lektor / tenure track adjunt ansættelsessamtalerunde, hvor otte ud af 25 shortlistede kandidater var inviteret til interviews, er der blevet sendt fem tilbud af sted. To tilbud til lektorstillinger og tre tilbud til tenure track adjunktstillinger. Der er kommet afslag fra en af kandidaterne til tenure track adjunktstillingerne, og man afventer stadig svar fra de øvrige fire personer. Det er endnu uklart, om instituttet vil lave et nyt opslag i august måned.

Der er ligeledes et professoropslag ude med deadline d. 3. juni. Der er stadig lang tid til deadline for ansøgninger, så det er usikkert hvor mange potentielle ansøgere der kommer.

Na Ree fremlagde planerne for nyansættelser i TAP gruppen. Disse ansættelser er dels et resultat af det stadig større antal opgaver, som kommer til instituttet fra ST administrationscenter, det øgede antal eksterne bevillinger samt digitaliseringssatsningen og den deraf forøgelse af VIP’ere, dels som et led i opfølgningen af den psykiske APV, hvor stadig flere at instituttets medarbejdere er belastet af mængden af opgaver.

Der vil derfor komme opslag ud med en forskningsgruppekoordinator, en lab koordinator (en tidsbegrænset stilling, hvor vedkommende skal stå for indkøb og support af undervisningslaboratorierne samt vedligehold af forskningsgrupperne demoer), samt en ny kontorelev, nu hvor Søs er færdiguddannet. Derudover er instituttet blevet bevilget yderlig en halvdags projektkøkonom samt en halvdags ”student recruiter”, financieret af digitaliseringssatsningen.

Na Ree påpegede vigtigheden i at de nyansatte ikke skal dublere opgaver, som allerede ligger hos ST, men skal ses som et supplement.

Ang. punkt 4 Høringssvar om splitning af ST

Forslaget til deling af Science and Technology af 26. april 2019 har været til høring i forskningsudvalget og blandt alle medarbejdere, som alle støtter forslaget og ingen yderlig kommentarer har. LSU er enig i dette og ser frem til det fremtidige samarbejde med det nye dekanat.

Ang. punkt 5 Evaluering af MUS

Olav gennemgik sit udkast til evaluering af MUS. MUS samtalerne bliver varetaget af institutleder for fastVIP gruppen og sekretariatsleder for fastTAP gruppen. MUS med postdoc og ph.d.-studerende, bliver varetaget af forskningsgruppelederne. Størstedelen af fastVIP og fastTAP grupperne deltager i MUS samtalerne, men dette gælder ikke for postdoc og ph.d.-studerende. Dette vil instituttet arbejde på at forbedre og håber på at kunne blive inspireret af det arbejde, der pågår centralt på AU ift at udbrede en bedre forståelse af MUS.

Ang. punkt 6 Kompetenceudvikling

Olav beskrev, hvordan der i overenskomsten er afsat midler til kompetence. Som følge af OK18 er det blevet besluttet at nedlægge ’Kompetencefonden’ og ’Fonden for Statens arbejdspladser (FUSA)’ og erstatte dem med ’Den Statslige Kompetencefond’. Det er endnu usikkert, hvornår det er muligt at søge midler fra denne fond. Lige så snart man ved mere, vil Olav informere om dette på et af instituttets månedlige faculty møder.

Kaj foreslog også, at VIP’ere, som har erfaring i at deltage i eksempelvis ledelsesmøder, kan dele ud af deres erfaringer ved samme faculty møde.

Ang. punkt 7 Eventuelt

Marianne orienterede kort om opfølgningsarbejdet på hhv. den fysiske og psykiske APV. Opfølgningsarbejdet på den fysiske APV er i fuld gang. Det er her arbejdsmiljørepræsentanterne, der varetager arbejdet. Med hensyn til opfølgningsarbejdet på den psykiske APV er der nedsat fire arbejdsgrupper for hhv. fastVIP, fastTAP, postdocs og ph.d.-studende. Disse arbejdsgrupper vil arbejde med de besvarelser, der er for netop deres gruppe.

Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.