Referat af LSU møde d. 6. februar 2014

Referat af LSU d. 6. februar 2014

 Til stede: Kurt Jensen, Olav Bertelsen, Annemette Hammer, Charlotte Illum (HR), Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt

Afbud: Lars Birkedal, Jan Midtgaard, Michael Schwartzbach

Referent: Marianne Dammand Iversen

Dagsorden:

1.         Bemærkninger og godkendelse af referat og dagsorden

1.a       Regler for udbetaling af de særlige feriedage

2.         (Lukket punkt) Drøftelse af instituttets spareplan

3.         Drøftelse af evt. kriterier for udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget som følge af besparelserne

4.         Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt afskedigelse

5.         Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AUs personalepolitik

6.         Eventuelt

Ad. 1: Bemærkninger og godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra LSU mødet d. 14. januar blev godkendt. Dagsordenen til dette LSU møde blev ligeledes godkendt.

Ad. 1.a: Drøftelse af instituttets spareplan

På HSU er det blevet besluttet, at de særlige feriedage fra ferieåret 2014-2015 og fremover kun kan udbetales i helt ekstraordinære tilfælde. Mange institutter på Science har besluttet at dette skal gælde allerede fra ferieåret 2013-2014.

Det blev diskuteret, om man på Institut for Datalogi skal lade dette gælde allerede fra indeværende ferieår 2013-2014, men der blev ikke truffet en endelig beslutning.

Ad. 2: Drøftelse af instituttets spareplan

Kurt orienterede om instituttets spareplan:

Som beskrevet på LSU møde den 14.1.2014 skal instituttet spare 0,8 Mkr i 2014, 2,3 Mkr i 2015, 2,3 Mkr i 2016.

Som beskrevet på samme LSU møde, er der ikke mere, der med fornuft kan skæres bort fra instituttets driftsbudget. Besparelseskravene kan derfor kun dækkes via reduktion i lønudgifter betalt af instituttet – dvs. udgifter til faste VIP og TAP – eller ved at finde helt nye indtægter (hvilket er urealistisk på kort sigt).

Ca. halvdelen af de 2,3 Mkr er fundet via fratrædelses- og senioraftaler. Den øvrige halvdel forventes fundet via to påtænkte afskedigelser af fastansat personale. Afskedigelserne forventes at ramme både VIP og TAP gruppen. I henhold til bilag 2 til dagsordenen er der 118 medarbejdere (VIP og TAP) på instituttet, hvilket er angivet som gennemsnit af antallet af medarbejdere i månederne februar, maj, august og november 2013.

De pågældende medarbejdere vil blive informeret om den påtænkte afskedigelse mandag den 24. februar kl. 9.00-12.00. Der er en høringsfrist på 14 dage, og de endelige afskedigelser vil blive fremsendt i slutningen af marts.

Olav fremførte, at der sidste år var mere end 30 personer, der havde fået deres feriefridage udbetalt. Hvis dette er gennemsnittet mente han, at det vil kunne spare instituttet for et beløb, der svarer til godt en halv stilling. Kurt informerede om, at dette ikke er tilfældet, eftersom det ser ud til at de særlige feriedage ikke er indregnet i de nuværende lønprognoser

 

Ad. 3: Drøftelse af evt. kriterier for udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget som følge af besparelserne

Universitetsledelsen har fastsat nedenstående overordnede kriterium for udvælgelse af medarbejdere til afskedigelse:

De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver.

Kurt fremførte institutledelsens forslag til yderligere tre lokale kriterier, hvilket blev godkendt at LSU

Instituttet har valgt at prioritere:

  • Den gode opgaveløsning vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere.
  • Det personlige engagement vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere.
  • De gode samarbejdsevner vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere.

Beslutningen om påtænkt afskedigelse skal ske ved en samlet vurdering af disse i alt fire kriterier (universitetsledelsens samt de tre lokale tilføjelser).

Ad. 4: Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt afskedigelse

Kurt foreslog, at udmeldingen af de påtænkte afskedigelser på datalogi sker som følger:

  • De påtænkte afskedigelser udmeldes mandag den 24. februar i tidsrummet 9.00-12.00, hvorfor alle fastansatte medarbejdere (via en mail) anmodes om at være til stede på instituttet i dette tidsinterval.
  • Fastansatte for hvem det, f.eks. på grund af undervisning, orlov, barsel eller forpligtigelser uden for huset er umuligt eller meget vanskelig at være på instituttet mandag den 24.2 kl. 9.00-12.00, anmodes om at meddele dette (sammen med et telefonnummer hvorpå de kan træffes den pågældende formiddag).
  • Indkaldelserne til møderne vil ske via mail og sms ca. 15 minutter inden mødet.
  • De berørte opfordres til at overveje at medbringe en bisidder, f.eks. en tillidsrepræsentant.
  • Når møderne er afsluttet, vil alle medarbejdere blive adviseret om dette via en mail fra institutlederen, men (på grund af tavshedspligt) vil man ikke få at vide, hvem der påtænkes afskediget.

LSU tilsluttede sig processen.

Ad. 5: Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AUs personalepolitik

Kurt orienterede om AUs personalepolitik for omplaceringsmuligheder ved afskedigelser:

Ved økonomisk eller strukturelt/organisatorisk betinget afsked undersøges forinden alle muligheder for at undgå uansøgte afskedigelser, herunder f.eks. mulighed for omplacering først på hovedområdet og dernæst på det samlede universitet. (Aarhus Universitets personalepolitik, afsnit 3.1)

Der vil selvsagt være begrænset muligheder for en omplacering på AU i den nuværende situation, hvor hele AU er ramt af kraftige besparelser. Charlotte informerede om, at alle eventuelle ledige TAP stillinger vil blive slået op internt, så AU ansatte har en fortrinsret til at søge disse, mens VIP stillinger skal slås op eksternt.

Med hensyn til kompetenceudvikling vil dette skulle forhandles mellem institutleder og de implicerede personer.

Ad. 6: Eventuelt

Kurt kunne orientere om at der endnu ikke foreligger information om Regnskabet for 2013, men han forventer at det ligger tæt opad budgettet.