Referat af LSU, tirsdag d. 6. februar 2018

Til stede: Olav Bertelsen, Tina Rudolph, Matthias Rav, Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt Hansen

Afbud: Pia Thystrup (HR)

Dagsorden:

1.       Orientering om økonomi

2.       Orientering om økonomifunktionen

3.       Orientering om opslag og ansættelser

4.       Orientering om lokallønsforhandlinger i foråret

5.       Orientering om MUS samtaler

6.       Orientering om ændringer i arbejdsmiljøorganisationen

7.       Orientering om endagsseminar d. 25. maj

8.       Diskussion af MUS og kompetenceudviklingsindsatsen

9.       Eventuelt

Ang. punkt 1. Orientering om økonomi

Kurt orienterede om at økonomien ser fornuftig ud, da gymnasielærerkurset har givet et pænt overskud samtidig med at der er underforbrug i de private opsparinger.

Ang. punkt 2. Orientering om økonomifunktionen

Da både vores controller, Henning Jensen, og vores projektøkonom, Bjørn Vinding Andersen, har fået andre opgaver på AU, skal instituttet have nye økonomimedarbejdere. Lene Søgaard Gravesen er derfor ansat som controller for CS og Jonas Fabian Knuppert er ansat som projektøkonom for hele instituttet. Begge har kontor på ST økonomi, men Jonas vil være på CS hver fredag.

Ang. punkt 3. Orientering om opslag og ansættelser

I det tidligere opslag til lektor/tenure track stillingerne har der været 5 til samtale, hvorefter der er afgivet 3 ansættelsestilbud, hvoraf 1 er accepteret. Hans-Jörg Schulz, starter i en lektorstilling i UBI gruppen 1. maj 2018.

I det nuværende opslag til lektor/tenure track stillingerne er der indkommet 113 ansøgninger, 16 er blevet shortlistet og 11 personer bliver indkaldt til samtale. Det forventes at der bliver givet 6-8 tilbud, hvilket forventes at resultere i 3-4 ansættelser.

Ang. punkt 4. Orientering om lokallønsforhandlinger i foråret

Lokallønsforhandlingerne forventes at blive afsluttet senest 1. juni.

Ang. punkt 5. Orientering om MUS samtaler

Marianne afholder MUS samtaler i sekretariatet i slutningen af februar / begyndelsen af marts efter at de har afholdt en fælles workshop, hvor de har omfordelt opgaverne.

MUS samtaler med fastVIP vil blive afholdt i løbet af efteråret.

Ang. punkt 6. Orientering om ændringer i arbejdsmiljøorganisationen

For sikkerhedsgruppen Ada, Hopper og Turing-bygningerne er Marianne nu, i kraft af sin stilling som fungerende sekretariatsleder, ledelsesrepræsentant og Olav Bertelsen er medarbejderrepræsentant.

Ang. punkt 7. Orientering om endagsseminar d. 25. maj

Der er blevet nedsat en gruppe, der arbejder med programmet for dagen. Gruppen består af Susanne Bødker, Marianne D. Iversen, Claudio Orlandi, Eve Hoggan og Peyman Afshani. Programmet vil både indeholde emner inden for undervisning og forskning.

Ang. punkt 8. Diskussion af MUS og kompetenceudviklingsindsatsen

På grund af instituttets ledelsesmæssige situation er der i efteråret 2017 ikke afholdt MUS samtaler for faste VIP medarbejdere. MUS samtaler for andre medarbejdergrupper er afholdt som planlagt.

Selvom VIP’erne lærer og udvikler ny viden og kompetencer i det daglige arbejde, så er der også brug for kompetenceudvikling der rækker ud over det daglige arbejde.  Der har tidligere været fokus på undervisning og vejledning. Der er nu et løbende fokus på at VIP bliver opkvalificeret ift forskningsledelse. Vi har på instituttet endnu ikke et klart overblik over den samlede kompetenceudviklingsindsats, men ledelsen på instituttet vil fremadrettet være obs på hvad der bliver brugt på kompetenceudvikling.

Ang. punkt 9. Evt.

Der var intet under dette punkt.