LSU meeting, January 26 2017

Til stede: Kurt Jensen, Lars Birkedal, Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Annemette Hammer, Pia Thystrup (HR)

Afbud: Olav Bertelsen, Matthias Rav

Agenda

1. Orientering om fastansættelse

2. Orientering om økonomi

3. Orientering om lønforhandling 2017

4. Orientering om retreat (for fastansatte) 2017

5. Drøftelse og evaluering af MUS 16/17

6. Drøftelse af kompetenceudviklingsindsats

7. Den gode arbejdsplads

8. Evt.

1.       Orientering om fastansættelse

Lars Birkedal kunne fortælle, at der til adjunkt/lektor opslaget har været 108 ansøgere, mens der til professoropslaget har været 33 ansøgere, heraf 10 shortlistede.

Bedømmelsesudvalget vedr. professorstilling har afsluttet deres arbejde, og det behandles på FU 30.1., hvorefter ansættelse indstilles til ST.

2.       Orientering om økonomi

Lars Birkedal orienterede kort om økonomien ud fra den udleverede økonomiske oversigt, udarbejdet af Henning G Jensen (controller). Endelig årsafslutning afventer.

Oversigten indeholder ØR3 2016 som er seneste budgetversion for året og budgetter for de kommende år i nuværende fakultetsøkonomimodel.

3.       Orientering om lønforhandling 2017

På Institut for Datalogi er det aftalt at køre lønforhandlingerne på samme måde som sidste år. Dvs. at Kurt Jensen diskuterer de overordnede linjer med Lars Birkedal, hvorefter Kurt tager sig af de detaljerede forhandlinger med de respektive tillidsrepræsentanter.

Lønforhandlingerne i 2017 vedrører perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 og vil være gældende fra 1. april 2017. Ansøgningsperioden er 8. februar – 1. marts og forhandlingerne forventes afsluttet i juni/juli 2017.

Det blev besluttet ikke at have specifikke lønkriterier på instituttet men at følge de centrale kriterier på ST:

Lønkriterierne for ST baseres på de særlige formål og indsatsområder som årets lokale lønforhandlinger skal understøtte. Vægtningen af kriterierne varierer alt efter stillingstype og listen er ikke udtømmende. For samtlige stillingstyper kan alle kvalifikationer der bringes til anvendelse i arbejdet overordnet set indgå som begrundelse for kvalifikationstillæg.

Som eksempler kan nævnes:

· Faglige kvalifikationer

· Personlige kvalifikationer

· Kollegiale kvalifikationer

I forbindelse med de lokale lønforhandlinger og i relation til opfyldelsen af AU’s strategi,

lægger ledelsen herudover vægt på nedenstående elementer i forbindelse med lønkriterier for VIP’er:

· Succesfuld forskningsindsats

· Fremragende undervisning

· Videnudveksling på topniveau

· Ekstraordinær talentudvikling

· Forskningsledelse og internationalisering

· Hjemtagelse af eksterne midler

· God Ledelse

4.       Orientering om retreat (for fastansatte) 2017

Retreat for fastansatte vip/tap afholdes på Sandbjerg 13-14.3.

Indhold organiseres af Afshani Peyman og Niels Olof Bouvin i samarbejde med Annemette hammer, Lars Birkedal, Søren Poulsen og Marianne Dammand Iversen. Temaer i år bliver: Rekruttering af studerende samt reducering af frafald.

5.       Drøftelse og evaluering af MUS 16/17

Der er blevet afholdt MUS samtaler med de fastansatte VIP ansatte og TAP ansatte. Lars Birkedal har derudover sendt mail til VIP’erne og opfordret dem til at afholde MUS med hhv. postdocs og ph.d.-studerende. Det er vigtigt at alle får tilbudt en MUS samtale, så Lars Birkedal vil efterfølgende følge op på det.

6.       Drøftelse af kompetenceudviklingsindsats, herunder vedtagelse af fremtidig

organisering/dokumentation

Kompetenceudviklingsindsatsen blev diskuteret, og man blev enige om dels at udarbejde en status for hvilke kompetenceudviklingsindsatser, der allerede sker – især på VIP området, dels fremadrettet, på det generelle plan, at diskutere hvilke kompetenceområder der skal satses på

7.       Den gode arbejdsplads

Annemette H og Lars B er blevet kontaktet af Jørgen Jespersen, der står for overordnet håndtering af ST’s arbejdsmiljø. Jørgen J espersen har inviteret CS til at deltage i et pilotprojekt omhandlende den gode arbejdsplan sammen med ST adm center og et andet institut. CS er positive overfor opfordringen og afventer yderligere.

8. Evt.

Der var intet under dette punkt.