Referat af LSU møde d. 24. maj 2017

Til stede: Kurt Jensen, Lars Birkedal, Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Annemette Hammer, Pia Thystrup (HR) og Olav Bertelsen

Afbud: Matthias Rav

Agenda:

1.       Orientering om ØR 1 status

2.       Status vedr. fastansættelser på CS

3.       Drøftelse af stress pjece

4.       Opfølgning på APV

5.       Drøftelse om orlov på CS

6.       Kompetenceudvikling, herunder orientering om status for bevilligede midler 2017 samt drøftelse af evt. CS tiltag vedr. fælles kompetenceudvikling

7.       Eventuelt

Ang. 1: Orientering ØR 1 status

Lars Birkedal orienterede kort om økonomien ud fra den udleverede økonomiske oversight. Han kunne fortælle, at man budgetterer med at gå i O. Instituttet er som altid afhængig af størrelsen på overheadintægterne fra de eksterne projekter. For at have bedst mulig indsigt er der fokus på at VIP’erne får inddateret alle oplysninger om ansøgte projekter i ReAp.

Ang. 2: Status vedr. fastansættelser på CS

Der har i januar været opslag til hhv. tenured track og lektorstillinger. Der er sendt tilbud til tre personer, hvoraf en har afslået. Derudover bliver der til september ansat ny kontorelev, da vores nuværende elev afslutter sin uddannelse pr 1. oktober 2017.

Ang. 3: Drøftelse af stress pjece

Ifølge resultaterne af den psykiske APV er udfordringer omkring stress størst blandt ph.d.-studerende og postdocs. Dette bliver taget i handleplanerne for de respektive grupper.

På fakultetsniveau, er der udarbejdet et fælles informationsmateriale til alle medarbejdere på ST: pjecen om Forebyggelse og håndtering af stress.Denne pjece vil blive uddelt til alle medarbejdere på CS.

Lars Birkedal vil på det førstkommende FastVIP møde henvise til omdelte pjece og høre om der er stresskurser.

Ang. 4: Opfølgning på APV

Dette vil blive taget op til næste LAMU møde, hvor formændene for de fire arbejdsgrupper vil være til stede.

Ang. 5 Drøftelse om orlov

Med hensyn til orlov, er politikken fortsat på instituttet, at man vil se positivt på medarbejdernes ønske om orlov i så fald det kan hænge sammen arbejdsmæssigt. Dette gælder både for det administrative og videnskabelige personale.

Ang. 6. Kompetenceudvikling, herunder orientering om status for bevilligede midler 2017 samt drøftelse af evt. CS tiltag vedr. fælles kompetenceudvikling

På opfordring af Olav Bertelsen, vil Annemette fremadrettet registrere, hvad der måtte komme af kompetencefondsmidler til CS.

Olav Bertelsen orienterede om at kompetenceudvikling hhv. kan betales af kompetencemidler, som nu er lagt ud til institutter eller af Kompetencefonden.

Ang. kompetencemidler: Der kan ansøges løbende hos institutledelsen. Olav opfordrer til at der en gang om året bliver lavet en opgørelse af hvor meget der bliver brugt til kompetenceudvikling.

Ang. Kompetencefonden: Næste ansøgningsfrist er 15. december. Olav gør opmærksom på, at Kompetencefonden nu kun prioriterer de ansøgninger, hvor kompetenceudviklingen er knyttet til den enkelte persons udviklingsplan.

Olav opfordrede til, at VIP personalet bliver gjort opmærksom på, at de kan søge kompetencemidler. Lars Birkedal vil tage det op på et af de kommende FastVIP møder.

Ang. 7: Eventuelt

Der er intet under dette punkt