Referat fra LSU, 24. januar 2013

Til stede: Kurt Jensen, Mogens Nielsen, Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Mikkel Baun Kjærgaard, Michael Schwartzbach, Annemette Hammer, Charlotte Illum (HR)

Referent: Annemette Hammer

Dagsorden:

  1. Ny viceinstitutleder, således at instituttet fremover har to
  2. Orientring om fakultetets økonomi, herunder specielt budget 2013
  3. Diskussion af instituttets økonomi, herunder specielt budget 2013
  4. Ansættelser (faste VIP og TAP)
  5. Høring om ansættelseskriterier for faste VIP stillinger
  6. Høring om nyt MUS-koncept (udsendt 22.12.2012)
  7. Orientering om MUS samtaler for fastansat personale i foråret 2013
  8. Orientering om Psykisk APV
  9. Eventuelt

LSU-mødet blev afholdt i forlængelse af et møde i Institutforum. Mødet i Institutforum er offentligt og alle medlemmer af LSU overværede mødet i Institutforum, således at der ikke var behov for at gentage den detaljerede gennemgang af økonomi  og forslag til ansættelseskriterier.

Referat:

Ad. 1 Ny viceinstitutleder, således at instituttet fremover har to

Pr. 1.1.2013 er Mogens Nielsen udpeget som viceinstitutleder, således CS fremover har to. Michael Schwartzbach er fortsat viceinstitutleder med særligt ansvar for undervisning, mens Mogens Nielsen fremover er viceinstitutleder med særligt ansvar for forskning og eksterne midler.

Ad. 2 Orientring om fakultetets økonomi, herunder specielt budget 2013

Efter en kort drøftelse tilsluttede LSU sig de synspunkter der var fremkommet på mødet i Institutforum.

Ad. 3 Diskussion af instituttets økonomi, herunder specielt budget 2013

Efter en kort drøftelse tilsluttede LSU sig de synspunkter der var fremkommet på mødet i Institutforum. Regnskabet for 2012 er ikke helt endeligt, men tæt på. Det udviser et underskud på ca. 650.000 kr mod budgetteret ca. 1.050.000 kr. En sådan forbedring fra budget til regnskab er helt normal. Budgettet for 2013 er stramt og der er pt et underskud på 1,0 million samt krav om en besparelse på 2,0 million på ”private” opsparinger.

Ad 4 Ansættelser (faste VIP og TAP)

Kurt orienterede om status for realiseringen af de opslag som er nævnt i instituttets rekrutteringsplan. Instituttet ønsker fortsat at opslå to faste lektorstillinger i løbet af 2013 og fastholder sit mål om over en årrække at udvide antallet af fastansatte VIP til ca. 35

På Tap området er Jan Frederiksen blevet fastansat.

Ad 5 Høring om ansættelseskriterier for faste VIP stillinger

Efter en kort drøftelse tilsluttede LSU sig de synspunkter, der var fremkommet på mødet i Institutforum. LSU støtter ideen om klare ansættelseskriterier. Olav Bertelsen udtrykte på vegne af B siden, at det er væsentligt, at ansættelseskriterierne udarbejdes som et realistisk, retvisende dokument og ikke må fremstå som urealistisk AU branding. Olav udarbejder forslag til hvordan dette kan indarbejdes i høringssvaret.

Ad 6 Høring om nyt MUS-koncept (udsendt 22.12.2012)

Der var generel enighed om, at skriftligheden i høringsmaterialet var for detaljeret.

Samtidig udtrykker udkastet megen af den praksis, som hidtil har været gældende på CS.

Charlotte Illum bekræftede, at der er ikke ubetydelige tekniske udfordringer med den nuværende elektroniske MUS skabelon.

I LSU var der bred enighed om, at den referatform det elektroniske skema lægger op til, ikke matcher instituttets ønsker og behov. Olav Bertelsen vil på udvalgets vegne sørge for, at der udarbejdes en tilbagemelding om, at LSU ønsker, at udkastet til det noget rigide skema erstattes af fritekst, som dog skal adressere de nuværende punkter i oplægget.

Ad 7 Orientering om MUS samtaler for fastansat personale i foråret 2013

På CS afholdes der MUS for vip og tap F13, hvis arbejdsbelastningen tillader det, alternativt skubbes MUS til E13.

Ad 8 Orientering om Psykisk APV

Der har været fin deltagelse på CS, hvor ca. 80% har besvaret Psykisk APV. Resultaterne offentliggøres 21.2.13. Kurt har foreslået, at data for VIP opdeles i særkørsler for hhv. fastansatte, midlertidigt ansatte og PhD, idet de respektive gruppers vilkår på mange områder er vidt forskellige. Hovedområdet er i gang med at initiere særkørsler for vip data på alle institutter. Tap området udgør kun én gruppe i form af sekretariatet, hvorfor særkørsler indenfor dette område ikke vil være nødvendige på CS.

Den psykiske APV skal efterfølgende behandles af arbejdsmiljøudvalget. Kurt foreslår, at der, som sidste gang, nedsættes arbejdsgrupper indenfor de fire respektive områder: fastvip, midlertidig vip, PhD og tap. Der skal udvælges en formand for hver gruppe, som skal koordinere med de øvrige grupper – på tværs af CS. Endvidere skal LSU inddrages i arbejdet, herunder i form af et eventuelt fælles møde for LSU og arbejdsmiljøudvalget.

Ad 9 Eventuelt

Kurt ønskede at LSU forholdt sig til om formen med evt. overlappende punkter for LSU og institutforum fremover kan slås sammen som eksempelvis ovenstående punkt 2 og 3 forsøgsvis blev det på dagens møde. Der var bred enighed om, at det fremadrettet er en god ide.