Referat af LSU møde d. 20. maj 2014

Til stede: Kurt Jensen, Annemette Hammer, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Michael I. Schwartzbach, Olav Bertelsen, Jan Midtgaard, Lars Birkedal, Marianne Dammand Iversen, Charlotte Illum Nielsen (HR)

Referent: Marianne Dammand Iversen

Dagsorden:

1. Orientering om økonomi mv

2. Erfaringsopsamling på økonomiproces

3. Personaleadministrative retningslinjer godkendt på HSU møde d. 20. marts 2014 omkring:

                   a. Job på særlige vilkår

                   b: Kørsel i tjenestebil

                   c: Forsikring ved tjenesterejser

                   d: fleksibel arbejdstid

4. Eventuelt

Ad. 1. Orientering om økonomi mv

Kurt Jensen gav en kort orientering om økonomien på Institut for Datalogi. Hvad angår 2014 og 2015 ser det meget fornuftigt ud. Det samme gør det for 2016 og fremadrettet forudsat at der kommer nok eksternt finansierede projekter til at kunne imødekomme inddækningskravene.

Det er endnu usikkert om det vil være muligt at overføre et eventuelt overskud fra 2014 og 2015 til 2016.

Ad.2. Erfaringsopsamling på økonomiproces

Erfaringer omkring budget- og besparelsesprocessen i 2014 blev diskuteret blandt LSU’s medlemmer. Erfaringerne er blevet samlet i et dokument, som skal sendes ind til rektoratet senest d. 30. maj (Se dokumentet vedlagt). Erfaringer fra alle LSU, FSU/ASU, HSU samt vicedirektørområder vil blive drøftet på HSU d. 19. juni.

Ad. 3. Personaleadministrative retningslinjer godkendt på HSU møde d. 20. marts 2014

Charlotte Illum Nielsen gav en kort orientering om nye personaleadministrative retningslinjer, der er blevet godkendt på HSU d. 30. marts:

Job på særlige vilkår

Der er følgende muligheder for at ansætte folk i følgende jobs på særlige vilkår: flexjob, der retter sig mod folk med nedsat arbejdsevne; løn med tilskud, der retter sig mod dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og i 4 – 8 ugers virksomhedspraktik, der ligeledes retter sig mod dagpengemodtagere.

Kørsel i tjenestebil

Charlotte præciserede at AU er selvforsikret

Forsikring ved tjenesterejser

Der skal tegnes forsikring ved Europæiske Rejseforsikring ved rejser i udlandet. Dette gælder også for delA studerende. AU er ligeledes her selvforsikret. Ved kørsel i tjenestebil i udlandet skal der tegnes ansvarsforsikring

Fleksibel arbejdstid

Dette er en rammeaftale specielt for TAP personalet. Man må max have et overskud på 37 timer ved månedens udgang og max et underskud på 10 timer ved månedens udgang. Alt derudover er efter eksplicit aftale med nærmeste leder.

Ang. Evt.

Kurt Jensen orienterede om, at handeplanen for den psykiske APV er ved at blive revideret og vil blive rundsendt snarest. Kurt Jensen kunne dog orientere om, at ca. ¾ af punkterne allerede er iværksat.

 

 

Høring om økonomiproces 2014

LSU Institut for Datalogi

Processen har været indledende diskuteret på et møde for fastVIP gruppen og senere behandlet I LSU. Nedenfor følger de punkter der blev fremhævet:

  • Det var uheldigt, at første udmelding talte om to afskedigelser (1 VIP + 1 TAP), mens den sidste udmelding gik på afskedigelse af 2,5 VIP). Dette skyldtes at Kurt længe håbede, at det ville være muligt at tilføre flere midler til instituttet  i 2016 ff og dermed undgå de sidste afskedigelser.
  • Det var uheldigt, at der var en tidsmæssig sammenfald mellem besparelsesrunden og ansættelser ifm. et lektoropslag fra august 2013. Et sådant sammenfald kunne selvsagt ikke forudses, da opslaget blev lavet i foråret 2013. Der er tale om stillinger som instituttet via kontrakter og startpakker er forpligtiget til at besætte indenfor de allernærmeste år. En udskydelse af besættelsen af disse stillinger ville derfor ikke have påvirket antallet af afskedigelser.
  • Der var utilfredshed med det meget ufølsomme grønthøsterprincip der havde været anvendt. Fx at der ikke var taget høje for at instituttet allerede havde haft 3 VIP afgange i sommeren/efteråret 2013. Ligeledes virkede det urimeligt at en række dekantilsagn og indlejringsforpligtelser ifm centre, ikke var medtaget da VIP-lønnen blev lagt ud på institutterne.
  • Der blev udtrykt bekymring for om afskedigelsesrunden ville gøre det mindre attraktivt at søge fremtidige VIP-stillinger
  • Der var enighed om, at processen på lokalt niveau havde fungeret tilfredsstillende. Dette var ikke mindst et resultat af en lang række personers gode indsats, og en høj grad af lokal forståelse. Der var også stor tilfredshed med den indsats der var kommet fra ST HR.
  • Det var akavet ikke at vide, eller vide men ikke måtte tale om, hvem der var blevet ramt af fyring.
  • Der blev også peget på en vis mangel på indlevelse fra universitetets centrale niveau. Der blev fx peget på at det havde virket ufølsomt at udsende annoncering af kursus om positiv psykologi samtidigt med at der blev uddelt partshøringsbreve, ligesom der pegedes på at det kunne opfattes som nedsættende, når bestyrelsesformanden udtalte, at han havde ”været large længe nok”. I samme retning pegede kommentarer om at man hellere havde mødt ledelsen på dialogrundtur før processen end efter.

I forhold til det fremadrettede var hovedsynspunktet, som blev delt af alle, at vi har brug for ro, og en garanti mod fortsatte fyringer, hvis tilliden til systemet skal genetableres. Ligeledes blev det anført at der stadig er usikkerhed om hvordan indækningskravene kan opfyldes, så en højere grad af klarhed ville hjælpe.

For at komme godt videre er der brug for succesoplevelser, fx at fakultetets besparelser på bygninger har en positiv effekt på personalesituationen eller institutternes økonomi i almindelighed.