Referat af møde i samarbejdsudvalget d. 20. juni 2012


Mødedeltagere: Kurt Jensen, Annemette Hammer, Marianne Dammand IVersen, Olav Bertelsen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Mikke Baun Kjærgaard

Afbud: Michael Schwartzbach

Referent: Ann Eg Mølhave

Dagsorden

1.    Diskussion af instituttets og fakultetets økonomi

2.    Instituttets strategiplan

3.    Status for opslag af faste videnskabelige stillinger i 2012

4.    Orientering om arbejdet med Fysisk og Psykisk APV

5.    Punkter fra mødet i FSU, herunder:

a.    Udsættelse af lokallønsforhandlinger til efteråret

b.    Diverse nye regler for feriedage, kørselsgodtgørelse, mv.

c.    Nyt MUS koncept

d.    Sammenlignelige livsbetingelser på det nye fakultet

e.    Ny økonomimodel og evt. konsekvenser af udflytningen af VIP-lønbudgetter til institutterne.

6.    Orientering om karriere- og publikationssamtaler

7.    Eventuelt

 

 

 

Ad. 1 Diskussion af instituttets og fakultetets økonomi

Der er intet nyt i forhold til sidste møde og ingen grund til bekymring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ad. 2 Instituttets strategiplan

Kurt forhørte udvalget om der var nogen, der ønskede at diskutere instituttets strategiplan. Der var ingen tilkendegivelser om det, idet strategiplanen allerede er diskuteret i det gamle LSU, som stort set var identisk med det nuværende.

Ad. 3 Status for opslag af faste videnskabelige stillinger i 2012

Planen opererer med 4 opslag i 2012.

Lektoropslag kan i visse tilfælde konverteres til adjunktstillinger med en form for tenure track og dette er sket for en stilling inden for Massive Data Algorithms (besat med Afshani Peyman).

Instituttet ønskede at opslå 2 lektorstillinger i foråret, men dekanatet gav kun tilladelse til at opslå 1.  Der er 8 ansøgere til stillingen (indenfor Ubiquitous Computing and Interaction), så den forventes besat.

Kurt forventer mindst 1 yderligere ansættelse i 2012. Det betyder at 3 af de 4 planlagte stillinger for 2012 er besat

Ad. 4 Orientering om arbejdet med Fysisk og Psykisk APV

Fysisk APV. Der er relativt få problemer. De fleste er relateret til problemer i forbindelse med ibrugtagelse af Nygaard bygningen, og må betragtes som helt almindelige ved indflytning i en ny bygning. Problemerne er fortrinsvis relateret til fejlalarmer, varme og belysning.

Psykisk APV. Gennemføres i november med stort set samme spørgsmål som sidste gang, dog med nogle tillægsspørgsmål om forandringsprocessen. Arbejdet med opfølgning varetages primært af arbejdsmiljøudvalget, mens samarbejdsudvalget holdes orienteret.

LSU var enige om, at arbejdet sidste gang forløb godt og foreslog at man gentager proceduren med bearbejdning i grupper, hvor de forskellige medarbejderkategorier er repræsenteret.

 

Ad. 5 .    Punkter fra mødet i FSU, herunder:

  1. Udsættelse af lokallønsforhandlinger til efteråret

Forhandlingerne er udsat til efteråret og foregår primært ved instituttet. Forventningen er at beslutningskompetencen hovedsaligt ligger lokalt.

Der ligger køre- og tidsplaner om emnet på medarbejdere.au.dk

  1. Diverse nye regler for feriedage, kørselsgodtgørelse, mv.

De nye regler fremgår af medarbejdere.au.dk

  1. Nyt MUS koncept

Molekylærbiologi og Kemi prøvekører det nye koncept, som man også kan læse om på medarbejdere.au.dk. Instituttets afventer deres reaktion og vil så overveje at anvende det til næste MUS.

  1. Sammenlignelige livsbetingelser på det nye fakultet

Et udvalg bestående af institutledere på ST samt dekan og to prodekaner diskuterer, hvordan man kan harmonisere forholdene for medarbejderne på tværs af om de kommer fra de gamle sektorforskningsinstitutioner eller det gamle naturvidenskab.

Kurt sidder med i udvalget og orienterede om udvalgets diskussioner såsom forholdet mellem fast og løst ansatte VIP’er, ansøgning om fastansattes egen løn ved forskningsansøgninger, samt typiske karriereveje.

Der vil komme en foreløbig rapport i august/september og en endelig rapport omkring jul/nytår (efter behandling af den foreløbige rapport i diverse SU, akademisk råd og lignende)

  1. Ny økonomimodel og evt. konsekvenser af udflytningen af VIP-lønbudgetter til institutterne.

Et element i den kommende økonomimodel vil sandsynligvis være at VIP-lønninger føres ud på institutterne. Der blev på FSU mødet spurgt til konsekvenserne af dette fx ifm udsving i STÅ produktionen, hvor man kunne frygte uhensigtsmæssige personaletilpasninger. Dekanen havde på mødet svaret, at det var hans hensigt at sørge for at have tilstrækkelig økonomisk buffer, så dette kunne undgås.

Ad. 6 Orientering om karriere- og publikationssamtaler

Primært for post docs som stiler mod en fast stilling på instituttet eller på sammenlignelige universiteter. Det er Kurts indtryk, at tiltaget bliver positivt modtaget.

Ad. 7 Evt.

LSU møder er lagt ca. 3 uger efter hvert FSU møde. Det er dog nødvendigt at justere mødetidspunktet på pga. konflikt med andre møder. Dette sker via kalenderen (uden yderligere mails). Marianne vil holde websiden opdateret med nyeste mødedato.

Møde i institutforum afventer, at der er relevante punkter at drøfte. Kurt påtænker f.eks. at drøfte nye opslag i udvalget efter en forudgående drøftelse i forskningsudvalget. Herudover kan man diskutere den nye økonomimodel, når denne er kendt.

Kursus for LSU medlemmer: 1 dags uddannelse i slutningen af september eller starten af oktober (planlægges af HR).