Referat af LSU d.17. september 2014

Onsdag d. 17. september 2014

Til stede: Charlotte Illum Nielsen (HR), Lars Birkedal, Kurt Jensen, Clemens Klokmose, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Olav Bertelsen, Marianne Dammand Iversen, Tina Rudolf, Annemette Hammer

Dagsorden:

1. Orientering om økonomi

2. Ansættelser

3. MUS 2014

4. Lønforhandlinger 2014/15

5. Problemanalyse

6. Psykisk APV – Status E14

7. Valg til LSU

8. Eventuelt

Ang. 1. Orientering om økonomi

Lars Birkedal orienterede kort om økonomien: Hvad angår 2014 ser CS’ økonomi fornuftig ud. Det tegner til, at instituttet møder de resultatkrav, der er til 2014.

CS har primo september fået budgetudmelding fra ST for 2015-2018. Der skal indmeldes budgetter for alle årene 23.9.14, hvor der samtidig er deadline for FC3. Det er i tråd med de rammer, som fakultetet samlet set skal indmelde til bestyrelsen. Dette nye tiltag i forhold til ST’s interne budgetproces har som hovedformål at sikre, at rekrutteringsplaner for 2014-2019 kan holdes inden for det økonomiske grundlag som instituttet/centret tildeles i  budgetudmeldingen.

Årene 2016-2018 er budgetoverslagsår. Som ordet indikerer, er det forventeligt, at budgettet for disse år vil være berammet med større usikkerhed end for 2015. Budgetindmeldingen for 2016-2018 skal dog være på et sådan niveau, at det vil kunne belyse strukturelle skævheder i instituttets/centres økonomi; ikke mindst i relation til rekrutteringsplanen.

 I den økonomiske status for 2014/15 er der taget højde for de besparelser, CS blev pålagt ibm med B14. I 2015 har CS teknisk set fået de samme basismidler som i 2014, mens inddækning øges i 2015 (fra 1.75 mio i 2014 til 3.2 mio i 2015, og 5.25 mio i 2016. OBS: inddækningstallet er dog sænket med 1/3 september 14!!). 2015 til tegner for nuværende til et mindre økonomisk overskud. Det skyldes primært, at ny ansættelser (de indlejrede lektorstillinger) er finansierede af eksterne midler i de respektive første ansættelses-år. Det påvirker dækningsbidraget positivt, så især i 2015 tegner økonomien godt. Det er endnu uafklaret om vi må overføre et eventuelt overskud fra 2014 og 2015 til 2016. 2016 ser ud til at balancere, forudsat, at der kommer nok eksternt finansierede projekter til at kunne imødekomme inddækningskravene. Den økonomiske situation betyder, at CS har kunnet opslå en lektorstilling (en indlejret stilling ved Madalgo) til besættelse 1.3.15.

Ang. 2. Ansættelser

CS har i august 2014 opslået et bredt opslag, med præference for kandidater indenfor algoritmik og data struktur, dataintensive systemer & machine learning.

Ansøgningsfrist 10.11.2014 og stillingen forventes besat 1.3.2015.

Opslaget er baseret på CS’ rekrutteringsplan, som blev diskuteret i FU før sommer 2014.

Stillingsopslaget kan findes på AU’s web, under ”vacant positions”.

http://www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/stillinger/Vacancy/show/683749/5283/

Olav Bertelsen spurgte ind til om man havde forsøgt at ansætte en af de lektorer, som var blevet opsagt tidligere på året. Lars forklarede, at ansøgeren skulle være inden for et specifikt område, som ligger udenfor de berørte personers forskningsområder. Lars pointerede desuden at stillingen er en indlejringsstilling og træder i stedet for et adjunktur, der udløber.

Olav spurgte desuden ind til om søgekomiteen vil have kønsperspektivet med i deres overvejelser. Lars vil følge op på det til næste follow-up møde med kommiteen.

Ang. 3. MUS 2014

Lars informerede om at alle MUS samtaler fremover skal afvikles i løbet af efteråret, da der er ansøgningsfrist til Kompetencefonden den 15. december. Derfor bør MUS samtalerne være afviklet ultimo november – især hvis det omfatter medarbejdere, for hvem det kan være relevant at søge kursusmidler hos Kompetencefonden.

Uge 38 (starter med 15.9.): Lars Birkedal indkalder fastvip, Annemette Hammer indkalder fasttap til MUS. Begge forventer at MUS er afholdt for fastvip og fasttap medio november. Lars Birkedal og Annemette Hammer har valgt ikke at benytte HR’s it understøttede system. Lars opfordrer desuden forskningsgruppelederne til at afholde MUS med postdoc/phd efter egen MUS.  Alle MUS samtalerne skal være afviklet medio december.

Olav Bertelsen efterlyser en statistik på hvor mange MUS samtaler der bliver holdt med postdocs og phd. En sådan findes ikke på nuværende tidspunkt.

HR opfordrer til at MUS årligt sættes i gang, ved at emnet sættes på dagsordenen på et LSU-møde for at diskutere om der er særlige temaer, evt. affødt af relevante temaer fra den seneste psykiske APV, enhedens strategi eller andet, som enheden ønsker drøftet på efterårets MUS, ud over dem der allerede er fastlagt i AU’s MUS-koncept.

Olav pointerer vigtigheden i at der er fokus på kompetenceudvikling. Dette gælder især for fastvip, da det allerede sker for fasttap.

I lyset af resultatet for den psykiske APV for postdocs ønsker Clemens, at der bliver lagt fokus på stress og ensomhed.

Ang. 4. Lønforhandlinger 2014/15

Charlotte Illum Nielsen orienterede om forløbet for lønforhandling 2014/15, som bliver afviklet i løbet af efteråret. Der vil indgå to forhandlingsperioder denne gang:

1. april 2013 – 31. marts 2014 – lønforbedringen effektueres med lønudbetalingen juni 2015 lønnen gældende fra 1. april 2013

1. april 2014 – 31. marts 2015 – lønforbedringen effektueres med lønudbetalingen juni 2015 lønnen gældende fra 1. april 2014

Ansøgningsperioden for begge forhandlingsperioder bliver 16. februar – 6. marts 2015. Lønforbedringer bliver udbetalt maj/juni 2015.

Der blev diskuteret, om der skal nedskrives lokale kriterier for lønfordring, og det blev besluttet ikke at gøre det for vip, men Marianne Dammand Iversen ville gerne diskutere det med tap’erne inden der blev taget en endelig beslutning.

Ang. 5. Problemanalyse

Oplægget fra AU ledelsen har været drøftet på DUF, på tap teammøde, fastvip møde (hvor fasttap også var inviteret), ligesom Clemens har rettet henvendelse til postdoc og phd ift evt høringssvar. På fastvip/tap mødet 5.9. blev det besluttet, at fremsende et samlet høringssvar fra CS. Medarbejderne bakker generelt positivt op omkring forslaget.

Høringssvaret er vedlagt dette referat.

Ang. 6. Psykisk APV – Status E14

Kurt Jensen vil indkalde tovholderne for den psykiske APV for de enkelte grupper (VIP, postdoc, phd, TAP) i løbet af et par uger med henblik på at aftale opfølgning og ajourføring af handleplan. Marianne Dammand Iversen er igen pennefører.

Ang. 7. Valg til LSU

Lars Birkedal udpeger A-siden og Olav Bertelsen indkalder B-siden til valg i nden 1. november 2014. Reglerne for antal af suppleanter blev diskuteret og Charlotte undersøger om der er et minimum/maksimum antal.

LSU evaluerede på udvalgets arbejde i valgperioden og fandt at forløbet har været godt. Der er ikke umiddelbart nogle ændringer til den kommende periode.

Ang. 8. Eventuelt

Olav orienterede om, at han er blevet medlem af et udvalg der skal evaluere personalepolitikken. Udvalgte medarbejdere vil blive indkaldt til workshops om personalepolitikken.