Referat af LSU møde d. 14. januar 2014

Til stede: Olav Bertelsen, Annemette Hammer, Charlotte Illum (HR), Kurt Jensen, Marianne Dammand Iversen, Michael Schwartzbach, Lars Birkedal, Jan Midtgaard, Henning Gregers Jensen (økonomi)

Afbud: Kristoffer Arnsfelt

Referent: Marianne Dammand Iversen

Dagsorden:

1: Bemærkninger og godkendelse af dagsorden

2: Det godkendte budget 2014

3: Orientering om universitetsledelsens beslutning om overordnet kriterium for afskedigelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget som følge af besparelserne

4: Orientering om afværgeforanstaltninger

5: Drøftelse af lokale afværgeforanstaltninger

6: Støttemuligheder for medarbejdere

7: Eventuelt

Ad. 1: Bemærkninger og godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt

Ad. 2: Det godkendte budget 2014

Kurt informerede kort om AU’s budget for 2014 og tilhørende bilag. Budgettet viser en ubalance i størrelsesordenen 200 mio. kr. Bilagene er ligeledes blevet drøftet i HSU og FSU.

Derudover informerede Kurt om instituttets budget for 2014. Der er allerede realiseret besparelser på ca. 0,75 mio. kr., bl.a. via:

 • Udskydelse/opgivelse af Datalog magasinet
 • Halvering af PR bistand fra Alexandra Instituttet, således at det nu er ¼ stilling i stedet for en ½ stilling
 • Nedskæring i studentermedhjælp
 • Flytning af januar seminaret til egne lokaler
 • Reducering af barselsvikariater
 • Almindelig påholdenhed på alle områder

Herudover er følgende aftalt med dekanatet:

 • De allerede opslåede lektorstillinger vil i 2014 blive fuldt ud dækket via eksterne midler. Derudover vil de i 2015 og 2016 have en meget stor grad af medfinansiering fra projekter.
 • 2014 rammen for dekantilsagn og private opsparinger er skåret ned fra 7 mio. kr. til 3,2 mio. kr. Disse 3,2 mio. kr. er allerede disponeret til løn.

Alt dette gør, at 2014 budgettet for Institut for Datalogi er i balance. Men instituttet er blevet pålagt yderligere besparelseskrav på 0,8 mio. kr i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr i 2016. Derudover er instituttet blevet pålagt besparelser via dækningsbidrag fra eksterne projekter på 1,75 mio. kr i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 5,25 mio. kr. i 2016.

Dækningsbidraget forventes indfriet via bidrag fra projekter og skal indarbejdes i alle nye ansøgninger, hvor det overhovedet er muligt.

Angående besparelseskravene er det ikke muligt at skære yderlig ned i driftsomkostninger, så det vil være nødvendigt at reducere i lønudgifter betalt af instituttet, hvilket altovervejende er lønudgifter til fastVIP og fastTAP.

Reduktionen af lønudgifter kan ske på forskellige måder, som evt. kan kombineres:

 • Naturlig afgang, hvor folk får job på andre universiteter/firmaer
 • Brug af vedtagne fratrædelsesordninger
 • Brug af seniorordning (nedtrapning af tid og/eller charge)
 • Uansøgte afskedigelser

Det forventes, at mindst halvdelen af besparelserne kan opnås via frivillige fratrædelsesaftaler og seniorordninger. Men besparelseskravet har et omfang, der betyder, at instituttet næppe helt kan undgå at skulle afskedige fastansatte medarbejdere.

Ad. 3: Orientering om universitetsledelsens beslutning om overordnet kriterium for afskedigelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget som følge af besparelserne

Kurt orienterede om universitetsledelsens kriterier for afskedigelse af medarbejdere:

Universitetsledelsen har som overordnede kriterier besluttet, at de nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver.

Der var enighed om, at der ikke skulle laves yderligere lokale kriterier på Institut for Datalogi.

Ad. 4: Orientering om afværgeforanstaltninger

Kurt orienterede om de forskellige former for afværgeforanstaltninger:

A)     Kvalificeret ansættelsesstop
Der er indført et kvalificeret ansættelsesstop med virkning fra d. 16. december 2013 til og med d. 30. juni 2014. Dette berører ikke de allerede opslåede lektorstillinger på Institut for Datalogi og heller ikke institutlederstillingen.

B)      Frivillige fratrædelsesordninger
For medarbejdere, der har været ansat i staten uafbrudt i mere end 9 år, er der mulighed for at forhandle en frivillig fratrædelsesordning. Frist for ansøgning til nærmeste leder er 4. februar 2014 og information om ordningen er udsendt til alle fastansatte medarbejdere.

C)      Seniorordninger
Ved en seniorordning aftales der nedsat tid og/eller nedsat charge. Efter omstændighederne kan en sådan ordning kombineres med en aftalt dato for fratrædelse.

Angående lønforhandlinger 2014, vil disse blive gennemført til efteråret. Kurt informerede om, at grundet den økonomiske situation vil puljen til løntillæg på instituttet sandsynligvis være stærkt begrænset.

Ad. 5: Drøftelse af lokale afværgeforanstaltninger

Olav spurgte til eventuelle besparelser ved en reduktion/afskaffelse af instruktorer. Dette er ikke umiddelbart muligt, da vi i henhold til studieordningerne er forpligtet til at udbyde øvelsestimer. Hvis vi skal overholde kravet om en forøgelse af antallet af undervisningstimer på AU, kan instituttet ikke lade disse øvelsestimer være uden instruktor.

Der ser således ikke umiddelbart ud til at være mulighed for lokale afværgeforanstaltninger på institut for datalogi.

Ad. 6: Støttemuligheder for medarbejdere

Kurt informerede om de støttemuligheder AU udbyder til medarbejderne. Både de, der bliver berørt direkte, men også til dem der ikke direkte bliver berørt:

A)     Visiteret rådgivning
Medarbejderen kan få fem samtaletimer med en psykolog hos Prescriba betalt af instituttet. Dette sker gennem den nærmeste leder.

B)      Anonym rådgivning
Medarbejderen kontakter Prescriba direkte og kan få tilbud om op til 3 samtaletimer betalt af instituttet. Instituttet får ikke navnet oplyst på den pågældende

C)      Støtte fra tillidsrepræsentant
Medarbejdere opfordres til at søge støtte hos deres respektive tillidsrepræsentanter

D)     Støtte til jobsøgning
For de folk der afskediges er der mulighed for støtte til opkvalificering og/eller jobsøgning. De medarbejdere, der påtænkes afskediget, vil modtage materiale herom.

Ad. 7: Eventuelt

Der var intet under dette punkt