Referat af LSU møde d. 11. september 2017

Til stede: Kurt Jensen, Lars Birkedal, Marianne Dammand Iversen, Annemette Hammer, Olav Bertelsen og Pia Thystrup (HR).

Afbud: Kristoffer Arnsfelt Hansen

Agenda:

1.       Økonomi

2.       Ansættelser

3.       Digitaliseringsstrategi, staus

4.       MUS 2017

5.       Sygefraværsstatistik

6.       Stress og trivsel

7.       Drøftelse af sociale arrangementer

8.       Evt.

Ang. 1: Økonomi

Lars Birkedal orienterede om status for ØK, 3. kvartal. Der har været et lavere overhead end budgetteret, da enkelte projekter ikke har fået ansat de folk de havde regnet med. Der har dog samtidig været nedgang i lønudgifterne i forhold til oprindelig budgetteret, så økonomien går i O.

Ang. 2: Ansættelser

Jo Vermeulen blev ansat d. 15. august som adjunkt og d. 1. september blev Panagiotis Karras ansat som lektor.

Ang. 3: Digitaliseringsstrategi

Lars Birkedal gav en kort status på digitaliseringsstrategien og kunne fortælle at der er nedsat et udvalg bestående af institutledere på ASE, ENG, matematik og datalogi foruden dekan og prodekan. Udvalget skal koordinere aktiviteter og vidensudveksle.

Ang. 4: MUS 2017

Olav Bertelsen opfordrede til at samtalerne kom til at ligge før ansøgningsfristen for kompetenceudvikling d. 15. december. Han opfordrede til at man fortalte om midlerne til kompetenceudvikling på ph.d.- og postdoc møderne.

Ang. 5: Sygefraværsstatistik

Kurt Jensen kunne fortælle at der i det første kvartal har været indrapporteret 24 sygedage. Det er dog ikke et tydeligt billede af sygefraværet på CS, da VIP’erne som oftest ikke indrapporterer deres sygedage.

Ang. 6: Stress og trivsel

Annemette Hammer og Lars Birkedal har deltaget i et minisymposium på ST for institut- og sekretariatsledere. Olav Bertelsen pointerede, at det er vigtigt at pointere at det er et ledelsesproblem.

På CS har ph.d.- og postdoc udvalgene haft arrangeret oplæg omkring emposter syndromet i september 2017. Et emne som muligvis også kan blive en del af det kommende retreat for CS medarbejdere.

Ang. 7: Drøftelse af sociale arrangementer

Som følge af svarene på evaluering af julefrokost 2016, har arrangørerne besluttet at julefrokostkonceptet som et forsøg ændres i 2017. Der inviteres derfor til julefrokost kl. 14:00 for alle medarbejdere på CS.

Ang. 8: Eventuelt

Der var intet under dette punkt