CS Tids- og procesplan

På denne side ses den overordnede proces på CS fordelt på de beslutningsområder, som Universitetledelsen har opstillet som følge af problemanalysen.

Grøn markerer, at en handling af sket. 

Se CS Organisering - Nov. 2014

 

Se også den overordnede handleplan for ST

 

                                                    Tids- og procesplan, Institut for Datalogi

 

 

Version 6.11.2014

 

OKTOBER

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

 

 

DECEMBER

 

 

JANUAR

FEBRUAR

 

 

MARTS

1. Ledelsesdelegering og nærvær

 

 

 

 

 

 

1.3. Institutledelse

 

 

Fastvipmøde (7.11.), fællesmøde for Institutforum og LSU (17.11): Institutleder orienterer om overvejelser ift. institutledelse, herunder drøftelse af procedurer for sagsbehandling, medinddragelse og nærvær.

Institutleder orienterer om overvejelser ift.  institutledelse, herunder drøftelse af procedurer for sagsbehandling, medinddragelse og nærvær på forskningsudvalgsmøde (4.12.).

 

 

Delegering og procedurer for sagsbehandling på institutter og centre drøftes i institutledelseskreds.

Institutleder beslutter delegering ud fra de afholdte drøftelser.

 

 

Delegering og procedurer for sagsbehandling på institutter/centre fremlægges i fakultetsledelsen

Sekretariatsleder leder orienterer om/drøfter tilsvarende på tap teammøde (12.11.).

Der henvises i øvrigt til CS organisationsdiagram og oversigt over mødefrekvens i udvalg (bilag), som har til formål at understøtte den daglige sagsbehandling samt medinddragelse og nærvær på instituttet.

1.4. Nærvær

 

E14: Institutledersamtaler med fastvip og fasttap.

Jf. ovenstående

 

 

 

 

Drøftelse af ledelsesnærvær med institutforum og LSU. Plan for øget nærvær fastlægges.

 

Dato for Institutforum- og LSU møde afventer.

 

 

Gensidig orientering i fakultetsledelsen om planer for øget nærvær.  Planer fremlægges i Akademisk Råd samt FSU.

 

Implementering af plan for øget ledelsesnærvær.

 

1.A. Økonomi og budget

 

 

 

 

 

 

1.A.1. ST økonomimodel

 

 

Drøftelser af principper for ny økonomimodel på forskningsudvalgsmøde (4.12.).

 

 

 

 

Fakultetsledelsen fastlægger ny økonomimodel.

1.B.1 Ansættelsesprocesser

 

Indledende drøftelser i CS institutfora om procedurer for ansættelser på fællesmøde for Institutforum og LSU (17.11.).

 

 

 

 

Indledende drøftelser i CS institutfora om procedurer for ansættelser på forskningsudvalgsmøde (4.12.).

 

 

 

Fakultetsledelsen fastlægger procedurer for ansættelser.

 

2. Medinddragelse

 

 

 

 

 

 

2.A. Øget inddragelse af CS’ eksisterende råd, nævn og udvalg

Institutledelse har afholdt årligt møde med CS’ respektive udvalg til ”udvalgseftersyn” (møderække, oktober ’14)

 

 

 

 

 

 

4. Kommunikation

 

 

 

 

 

 

4.2 Kommunikationspolitik

Udkast til CS’ kommunikationspolitik præsenteret for institutledelse (24.9.)

Udkast til CS’ kommunikationspolitik præsenteret på  tap teammøde (12.11.)

Udkast til CS’ kommunikationspolitik drøftes i CS PR udvalgets webredaktion. Dato afventer.

 

 

 

Udkast til kommunikationspolitik drøftes på institutter og i Akademisk råd, FSU, FAMU.

 

18. jun.

Kommunikationspolitik vedtages i Fakultetsledelsen

 

5. Administration

 

 

 

 

 

 

 

Indledende drøftelser af proces i sekretariatsleder-kreds (28.10.) samt på tap teammøde (29.10.).

Indledende drøftelser af proces på fastvipmøde (7.11.).

 

Afklaringsmøder mellem institutleder, sekretariatsleder og administrationschef (9.11.).

Dialogmøder mellem repræsentanter for hhv. institutter/centre og de administrative områder samt administrationschefen.

 

 

Oplæg om en fælles model/ramme drøftes i relevante fora og ved evt. fællesmøde for sekretariatslederkreds, funktionschefer og fakultetsledelsen.

 

Fakultetsledelsen fastlægger en fælles model/ramme for administrative ydelser