Referat af møde i samarbejdsudvalget d. 11. oktober 2013

Til stede: Kurt Jensen, Annemette Hammer, Marianne Dammand Iversen, Olav Bertelsen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Jan Midtgaard, Charlotte Illum (HR)

Afbud: Michael Schwartzbach

Referent: Marianne Dammand Iversen

Dagsorden:

0: Orientering om ny vice-institutleder på CS

1: Orientering om instituttets og fakultetets økonomi i 2013 og de efterfølgende år

2: Orientering om opslag af institutlederstilling

3: Orientering om til- og afgange i den faste stab, herunder lektoropslag

4: Diskussion af status for arbejdet med handleplaner for psykisk APV

5: Diskussion af tenure-track modellen

6: Evaluering af lønforhandlingsprocessen

7: Orientering om ændringerne i stillingsstrukturen (ved Charlotte Illum)

8. Diverse

Ad. O: Orientering om ny vice-institutleder på CS

Kurt orienterede om, at Lars Birkedal er udnævnt til vice-institutleder med særlig ansvar for forskning og eksterne midler, da Mogens Nielsen er blevet ansat på Science and Technology som prodekan for forskning. Lars overtager fremover Mogens’ plads i samarbejdsudvalget.

Ad. 1: Orientering om instituttets og fakultetets økonomi i 2013 og de efterfølgende år

Kurt kunne orientere om, at instituttet overholder Forecast 1 (F2013), hvor der er budgetteret med et mindre underskud på 0,5 mill kr.

Angående budgettet for 2014 indarbejdes bidrag på 1/3 af 5 ¼ mill kr til fælles udgifter.

I budgetforslaget for 2014 regnes der med 3,0 årsværk til ansættelse af nye lektorer. Vi regner med at ansætte 3-6 personer. Det endelige antal afhænger, af ansøgernes kvalitet og faglige fordeling samt den endelige budgetramme.

Ad. 2: Orientering om opslag af institutlederstilling

Kurt kunne orientere om, at der snarest kommer et opslag til ny institutleder på CS. Man forventer at have en afklaring på hvem der ansættes i det tidlige forår.

Ad. 3: Orientering om til- og afgange i den faste stab, herunder lektoropslag

Christian S. Jensen har opsagt sin stilling, men arbejder i en overgangsperiode 20% på CS. Ligeledes har Mikkel Baun Kjærgaard opsagt sin stilling og arbejder i en overgangsperiode 10% på CS. Mogens Nielsen er ansat som prodekan og forlader derfor sit professorat på CS. Else Magaard har opsagt sin stilling hos Madalgo og Trine Ji Holmgaard Jensen er ansat i stillingen.

Angående lektoropslag på CS forventes bedømmelserne at være færdige ultimo november.

Ad. 4: Diskussion af status for arbejdet med handleplaner for psykisk APV

Opfølgningsgrupperne for hhv, VIP, postdoc/adjunkt, ph.d. og TAP har arbejdet med status for hvert enkelt punkt i handleplanen for psykisk APV for CS. Det bliver endelig godkendt i AMU d. 29. oktober inden det sendes til fakultetet.

Ad. 5: Diskussion af tenure-track modellen

Tenure-track modellen blev gennemgået og der var en bred enighed om, at det var et positivt tiltag med en tenure-track model for at tiltrække lovende udenlandske medarbejdere. Kurt vurderede, at det i første omgang kun vil være ca. 1/3 – 1/4 af nyansatte lektorer, som ansættes i forlængelse af et tenure-track forløb.

Ad. 6: Evaluering af lønforhandlingsprocessen

Der var en bred enighed om, at de løndata man modtog fra HR var meget bedre end sidste år. Resultatet af lønforhandlingerne på CS var præget af, at lønpuljen var meget lille, hvilket var meldt ud i forvejen. Dette havde fået flere til ikke at søge i år.

Ad. 7: Orientering om ændringerne i stillingsstrukturen (ved Charlotte Illum)

Charlotte Illum orienterede om ændringerne i stillingsstrukturen..

Ad. 8: Diverse

Kurt orienterede om debatoplæg til etablering af ”Fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis ved AU”. Oplægget vil blive sendt til høring i institutforum.

Kurt orienterede ligeledes om den nye mentorordning på AU på postdoc/adjunkt niveau og opfordrede postdoc-udvalget til at tage den til debat. Man er ligeledes ved at etablere en lokal mentorordning for postdoc/adjunkter på CS. Det er frivilligt for postdoc og adjunkter om man ønsker at deltage i begge ordninger.