Erhvervsudvalg

Kommissorie

Formålet med at nedsætte erhvervsudvalg på samtlige institutter og institutlignende centre på Science & Technology er at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv markant.

Der er en række fordele forbundet med et øget erhvervssamarbejde herunder: Fælles forskningsansøgninger, nye netværk, deling af forskningsinfrastruktur, adgang til eksterne forskningsmidler, samarbejde om uddannelser og bidrag til løsninger af de store samfundsudfordringer.

Baggrund

Det er en strategisk målsætning at øge samarbejdet med det private erhvervsliv på Science & Technology og på universitetet som helhed.

Der nedsættes erhvervsudvalg på samtlige institutter og institutlignende centre med henblik på at øge Science & Technology's samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Opgaver

Opgaveporteføljen fastlægges lokalt, men erhvervsudvalgenes opgaver vil blandt andet skulle omfatte:

  • I samarbejde med instituttets ledelse opstille årlige målsætninger for omfanget og karakteren af erhvervssamarbejdet på instituttet eller i centeret
  • Løbende beskrive instituttets/centerets styrkepositioner med relevans for erhvervslivet
  • Være en indgang for henvendelser fra virksomheder, Dekanatet og Fakultetssekretariatet for aktiviteter relateret til erhvervssamarbejde.
  • Kortlægge og bidrage til at initiere samarbejdet med de virksomheder, der kan have en interesse i instituttets eller centerets faglige profil (både store virksomheder og SMV'er)
  • Ledelsesinformation til fakultetets erhvervsudvalg samt Fakultetsledelsen ved forespørgsler, herunder en kortfattet årlig afrapportering på udvalgets arbejde

Sammensætning af medlemmer

  • Institut- eller centerlederen nedsætter erhvervsudvalget
  • Der skal udpeges et repræsentativt antal medlemmer i relation til erhvervspotentialet og institutlederen udpeger en formand for udvalget blandt medlemmerne. Formanden er udvalgets kontaktperson, og dermed modtager af henvendelser fra virksomheder, dekanatet og fakultetssekretariatet. Formanden er samtidig medlem af fakultetets erhvervsudvalg.

Mødekadence

  • Udvalget mødes efter behov og mindst 4 gange årligt forud for møderne i fakultetets erhvervsudvalg

Sekretariatsbetjening

  • De lokale erhvervsudvalg sekretariatsbetjenes af den lokale administration