Møde i Arbejdsmiljøudvalget onsdag den 15. september 2010

Til stede: alle

Dagorden

1.    Status for arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser

2.    Rapport fra de to arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt)

3.    Ibrugtagelse af IT-parkens 3. etape

4.    Arbejdsmiljøgrupper efter sommeren 2011

5.    Eventuelt

Referat:

1.   Status for arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser

OB har været på sikkerhedsuddannelse og fremlagde sin opgave fra uddannelsen på mødet.

2.   Rapport fra de to arbejdsmiljøgrupper (hvis der er noget nyt)

Intet nyt

3.   Ibrugtagelse af IT-parkens 3. etape

AEM, OB og AH arbejder med indretning af IT hjørnet, men der forventes ikke at være arbejdsmiljøproblemer i de nye bygninger. Solafskærmning vil formentlig finde sted med automatisk overstyring og tiden må vise, om det vil udgøre et problem, som siden skal tages hånd om.

4.   Arbejdsmiljøgrupper efter sommeren 2011

I forlængelse af AU’s forandringsproces skal også sikkerheds organisationen reorganiseres, men da der er et behov for at have fokus på sikkerheds- og arbejdsmiljø  i primært laboratorier. Arbejdsmiljøudvalget blev enige om at nedsætte en sikkerhedsgruppe for området. Når b-siden er valgt og gruppen er nedsat, orienterer KJ fakultetet. Sikkerhedsgruppen skal i første ombæring forholde sig til oprydning og rutiner på ovennævnte lokaliteter.

KJ forventer, at placeringen af medarbejdere vil komme til at matche de nuværende sikkerhedsgrupper, men jf ovenfor er der i forvejen en reorganisering af området undervejs. Denne forventes ikke at få nævneværdig indflydelse på arbejdsmiljø udvalgets organisering – ej heller efter en indflytning på IT hjørnet, hvor der stadig forventes tre sikkerhedsgrupper; en for de gamle bygninger, en for de nye samt en for labs.

5.   Eventuelt

Intet