Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 20. september 2012

Referat af møde i arbejdsmiljøudvalget d. 20. september 2012

Deltagere: Kurt Jensen, Gudmund Frandsen, Else Magård, Marianne Graves Petersen, Ellen Noer, Ann Eg Mølhave, Freddy Bugge
Fraværende: Søren Poulsen, Olav Bertelsen

Dagsorden:

  1. Siden sidst (herunder evt. arbejdsulykker og lignende)
  2. Status for handlingsplaner for Fysisk APV (rapport fra de tre involverede grupper)
  3. Værksteds intro-kursus for studerende
  4. Psykisk APV (herunder efterbehandling)
  5. Arbejdsmiljøuddannelse (hvem mangler)
  6. Årlig arbejdsmiljødrøftelse (opstart – afsluttes på det kommende møde)
  7. Eventuelt

Ad: 1
Der har været én arbejdsulykke og én nærved arbejdsulykke:

1: Medarbejder Olof Bouvin gik hårdt ind i et bord, hvilket medførte sygedage. Vi kan dog ikke lære noget eller gøre noget for at undgå lignende hændelse fremadrettet, så hændelsen er blot taget til efterretning.

2: Medarbejder Gerth Stølting Brodal kunne have fået en loftsplade i hovedet idet denne pludselig faldt ned lige over ham (men blev fanget af et gitter). Nærved-ulykken er blevet rapporteret og alle tilsvarende loftsplader er tjekket for korrekt montering, således at vi kan forvente, at uheldet ikke gentager sig.

Ad: 2
Grupperne (”Nygaard”, ”Ada, Hopper & Turing”, ”BIRC” og ”Labs”) meldte tilbage om status for gennemgangen af de handlingsplaner, der er oprettet i forbindelse med APV:

”Ada, Hoppe & Turing”: Alle handlingsplaner løst. Der er i Hopper rapporteret problemer pga. ”Lysindfald og refleksioner”. Udvalget anbefaler, at berørte medarbejdere bør forsøge at imødegå generne ved at foretage ommøblering/indretning af arbejdspladsen, således at problemet minimeres; idet mørklægning heller ikke er en løsning.

”Labs”: Ingen handlingsplaner fra fysisk APV, idet ingen medarbejdere har fast arbejdsplads i laboratorier, og ingen har rapporteret problemer.

”Nygaard”: Næsten alle handlingsplaner er løste. Den eneste som ikke er løst er ”For meget ”solvarme” i sydvendte kontorer på Nygaard 3”. Vi har overvåget temperaturen i kontorerne og resultatet fra overvågningen er, at temperaturen generelt er uacceptabel høj i omtalte kontorer. Vi har overvejet handlingsmuligheder og henvender os nu til bygningschef Bent Lorentzen; idet der allerede i planlægningen af bygningen burde have været taget højde for problematikken (forudsigeligt). Afhjælpnings muligheder er således f.eks. at udskifte vinduer til energi-glas, sætte solfilter-film på eksisterende vinduer eller at sætte udvendig solskærm op. Vi afventer tilbagemelding fra bygningschef om mulige foranstaltning.

”BIRC”: Alle handlingsplaner løst.

Generelt omkring hæve-sænkebordsønsker fra medarbejdere der er midlertidigt ansat (f.eks. PostDocs og PhD): Medarbejderen skal skriftligt gøre rede for at hæve-sænkebords behovet er helbredsmæssigt begrundet og hvordan.

Indberetning af handleplaner til FAMU: hver AM-gruppe summer op og sender til Ann, som samler op og sender til FAMU, når hun har alles sammentælling.

Referater fra vores AM-møder (CS LAMU møder): Ann lægger på web og sender kopi til: Morten Dam Rasmussen, email MortenD.Rasmussen@agrsci.dk, som er fakultetets daglige arbejdsmiljøleder.

Ad. 3
Mht. Værkstedskursus for studerende gør vi følgende:

Vi har valgt IKKE at lave et generelt kursus i værkstedssikkerhed (købt udefra), men i stedet afholde to sessioner i forbindelse med bestemte kurser (Fysisk Design Q3, og Advanced Physical Computing Q1). - På den måde kan vi skræddersy instruktioner til de forhåndenværende metoder og materialer i de pågældende kurser/forløb.

Det kører første gang i Q3 februar 2013, og har kørt i forbindelse med Advanced Physical Computing i Q1.

Det er klart kurset i Q3 (Fysisk Design) der stiller de største krav til alm. arbejdssikkerhed i værkstedsarbejde, og det er samtidigt et kursus for 1.årsstuderende, så vi sikrer os at de er ordentlig klædt på allerede tidligt i studieforløbet.

Q1-kurset fokuserer mere på betjening og teknisk håndtering af nogle forskellige arbejdsredskaber (som i øvrigt ikke udgør en særlig stor sikkerhedsrisiko).

Ad. 4
Vi er forberedt på at spørgeskema sendes ud til alle ansatte november 2012. Ved forrige Psykisk APV analyserede og behandlede vi ved CS svarene fra medarbejderne idet vi opdelte medarbejderne i grupperingerne: ”Sekretariat”, ”ph.d.-studerende”, ”Postdocs og adjunkter”, og ”Fast VIP-ere”. Det virkede godt sidst så vi planlægger umiddelbart samme fremgangsmåde denne gang.

Ad. 5
Status arbejdsmiljøuddannelse (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/om/uddannelse/ ):

Ann: Gennemførte i 2003

Ellen og Else: Gennemførte i 2009

Gudmund: Gennemførte i foråret 2006

Søren og Olav: Ann indhenter oplysningerne

Marianne og Freddy: Har endnu ikke gennemført uddannelsen

Ann sender status til ”Arbejdsmiljøorganisationen” (Kontakt: 8715 3343 Skrydstrup, Iben Albæk, ias@adm.au.dk, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljøenheden, Aarhus)

Ad. 6
Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Års-tema: Vi drøftede hvorvidt vi allerede nu skal vælge et fokus tema for dette års arbejde. Vi besluttede, at udvælge et års-tema, på baggrund af resultaterne fra den snarligt forestående psykiske APV.

Årsplan: Vi udformede en årsplan, som Kurt vil tilpasse det obligatorisk skema og rundsende til godkendelse i udvalget (årsplan pr. 28/9-2012)

Årshjul: Vi besluttede at udforme et årshjul. Forslag til elemeter i årshjulet:

Ad. 7 Evt.:
Hjertestarter alarm: Ann har erfaret, at Hjertestarter-skabet ved hoveddøren ud til Finlandsgade udløser alarm, når man tager hjertestarteren ud af skabet. Sandsynligvis en tyverisikringsforanstaltning. Medlemmer i udvalget sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at have alarm på skabet, som også kan skabe forvirring for en ”redder”. Ann ringer til Trygfonden for at vende problematikken med dem.

Næste møde er lagt d. 14. februar 2013

5082 / i36