Referat fra møde i institutforum d. 24. januar 2013

Deltagere fra Institutforum og Samarbejdsudvalget: Kurt Jensen, Mogens Nielsen, Olav Bertelsen, Marianne Graves Petersen, Clemens Nylandsted Klokmose, Else Magaard, Ann Eg Mølhave, David Andersen, Mathias Rav, Morten D. Bech, Marianne Dammand Iversen, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Mikkel Baun Kjærgaard.

Referent: Ann Eg Mølhave

 

Dagsorden:

 1. Ny Vice-institutleder
 2. Nye fastansatte medarbejdere (VIP og TAP)
 3. Diskussion af ”criteria for employment in permanent VIP positions” scitech.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/scitech.medarbejdere.au.dk/files/Evaluation_Criteria.pdf
 4. Information om fakultetets økonomi (specielt budget for 2013)
 5. Diskussion af instituttets økonomi (specielt i forhold til budgettet for 2013)
 6. Evt.

 

Ad 1: Ny vice-institutleder

Pr. 1.1.2013 er Mogens Nielsen indtrådt som vice-institutleder. Det vil sige, at instituttet nu har 2 vice-institutledere:

 • Michael Schwartzbach fortsætter som vice-institutleder
  – med særlig ansvar for uddannelser.
 • Mogens Nielsen bliver vice-institutleder
  – med særlig ansvar for forskning og ekstern finansiering

 

Ad 2: Nye fastansatte medarbejdere (VIP og TAP)

Der har været flg. fastansættelser i 2012

 • Jan Frederiksen er blevet fastansat i sekretariatet
 • Peyman Afshani er ansat i en adjunktstilling, med henblik på en senere lektorstilling
 • Mikkel Baun Kjærgaard er ansat som lektor
 • Lars Birkedal er ansat som professor

 

Der var planlagt ét yderligere opslag, men af budgetmæssige årsager afslog dekanen dette.

Det er planen at lave 2 brede opslag til lektorstillinger i maj/juni 2013, med beslutning i efteråret og tiltrædelse i 2014.  Lars Arge påpegede, at i USA er mindsettet på stillinger i december/januar, og foreslog derfor, at opslagene blev udskudt nogle måneder. Ligeledes påpegede han, at han ønsker, at man fremover kan bruge tenure track lignende forløb. Det sidste blev varmt støttet af Kurt.

 

Ad 3: Diskussion af ”criteria for employment in permanent VIP positions”

scitech.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/scitech.medarbejdere.au.dk/files/Evaluation_Criteria.pdf

Kurt præsenterede kriterierne, der er til høring med svarfrist d. 7. februar. Kurt foreslog at instituttet indsender et fælles svar fra institutforum, samarbejdsudvalg og møde med fastansatte VIP.

Det blev pointeret, at dokumentet er påtænkt anvendt fremadrettet, altså vil det ikke blive anvendt til at vurdere/evaluere nuværende ansatte.

Generelle kommentarer til dokumentet:

Lars Arge kommenterede at det var et positivt tiltag, men at man skal passe på ikke at betragte dokumentet som minimumskrav, forstået således at hver gang én opfylder kriterierne opslår man en stilling.

Ligeledes var der en diskussion omkring, hvorvidt retorikken var passende eller ikke stram nok.

Konkrete kommentarer:

-      Der foreslåes en opblødning af formuleringen omkring kravet om top-conferences i stedet for top-journals i noten for afsnittet omkring Research (peer-reviewed publications)

-      I samme afsnit foreslåes {At least a couple of} slettet

 

-      B for associate professor foreslåes erstattet med A i afsnittet Research (network), Productive long-term visit at another university/research institution preferably in another country. Foreslaget var efter afstemning med resultatet A=8 stemmer og B=6 stemmer. Det bør bemærkes at de 3 tilstedeværende studenterrepræsentanter stemte for A.

-      I samme afsnit foreslåes ordet “visit” erstattet med “stay”

-      B for associate professor foreslåes erstattet med A i Research (academic leadership / funding), Ability to perform ground-breaking research. Det bemærkes ligeledes at ordet “ground breaking” kan være svært at fortolke.

-      I afsnittet Teaching, Development of teaching plans/material foreslåes B for Associate professor erstattet med A

-      Der foreslåes indføjelse af et ekstra kriterie omkring undervisningsmetoder/didaktik, som B kriterie for professorer og C kriterie for associate professor.

-      Der foreslåes indsættelse af kriterie om interdisciplinært samarbejde. Der blev ikke foreslået specifik placering i dokumentet.

 

Ad 4: Information om fakultetets økonomi (specielt budget for 2013)

Kurt gennemgik kort dekanens fremlæggelse af fakultetets økonomi fra hans rundtur med informationsmøde på instituttet.

Ad 5: Diskussion af instituttets økonomi (specielt i forhold til budgettet for 2013)

Kurt gennemgik instituttets regnskab for 2012 og budget for 2013.

Der budgetteres med et underskud for 2013 på 1 million som overføres til 2014 med mindre vi får mulighed for at bruge af egenkapitalen.

Konklusioner:

Datalogi har bidraget til at fakultetet når et rimeligt resultat for 2013.

 • Udskudt opslag af to faste lektorstillinger, så de ikke besættes før 2014.
 • Været tilbageholdende med nye aktiviteter (bl.a. nyt DATALOG magasin).
 • Flyttet forbrug fra private opsparinger til projektmidler.

Udfordringer for Datalogi:

 • Vi har et underskud på 1,0 million som vi gerne skal have dækket ind.
 • Vi skal reducere forbruget på de private opsparinger med 2,0 millioner.

 

Ad 6: Evt.

Der var ingen emner til eventuelt

 

5157 / i36