By-Laws

NB! Will be translated into English

Vedtaget ved generalforsamlingen d. 13. december 2016

§1

Foreningens navn: CS Staff Club

§2

Foreningens adresse: Institut for Datalogi, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

§3

Foreningens formål er:

 • at fremme samarbejdet og sammenholdet mellem Institut for Datalogis forskellige personale grupper
 • at iværksætte kulturelle, faglige og underholdende arrangementer for instituttets medarbejdere
 • at varetage gaveindsamlinger til jubilæer ( 25, 30 og 40 år) og runde fødselsdage(fra 30 år) for foreningens medlemmer. Medlemmer af staff club har automatisk bidraget til gaven og vil blive skrevet på kortet.

§4

Foreningens medlemmer. Som medlem kan optages ansatte, timelønnede og ph.d.-studerende, som har arbejdsmæssig tilknytning til Institut for Datalogi. Eventuel udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel. Ikke fastansatte medlemmers kontingent udløber i forbindelse med fratræden.

§5

Kontingent. Medlemsskab koster 25 kr. per måned der trækkes via lønnen. Ansatte der ikke er lønnende direkte af instituttet (f.eks. PhD studerende på SU) kan betale via MobilePay eller bankoverførsel - i det tilfælde vil man altid betale for resterende måneder af det år man indmelder sig (f.eks. indmeldelse i juni måned: 6*25 = 150 kr.). I dette tilfælde skal man henvende sig til foreningens kasserer for at aftale betaling. Udmeldelse skal ligeledes ske til kasserer.

§6

Regnskab. Regnskabsåret er 1. september – 31. august. Regnskabet forelægges i revideret stand ved generalforsamlingen.

§7

Foreningen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året med følgende faste dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af indeværende års kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valgs af revisor
 8. Eventuelt

§8

Bestyrelse. Til bestyrelsen vælges formand, kasserer samt op til  4 øvrige medlemmer for en periode af 2 år. I lige år vælges formand og 2 medlemmer, i ulige år vælges kasserer og 2 medlemmer. Hvert år vælges der suppleant. Institutleder eller vice-institutleder godkender regnskabet.

§9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed uanset fremmøde. Afgørelser, herunder ændringer af vedtægter, træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal ske på et enkelt medlems forlangende. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslag til behandling på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling ønsker det.

§11

Opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue andre personalesociale formål på Institut for Datalogi.

5460 / i36