08.05.2013

Lokaleudvalgsmøde onsdag den 8.5.2013, kl. 10 – 12, Nygaard 297

Formalia:

Ordstyrer og referent:

Annemette Hammer, ahammer@cs.au.dk

Til stede:

Morten Bruhn, boris@cs.au.dk

Morten Djernæs Bech, mdbech@cs.au.dk

Dorthe Haagen Nielsen, dortheas@cs.au.dk

Morten Larsson, mlarsson@cs.au.dk

Mathilde Hoeg Boisen, matbo@cs.au.dk

Afbud:

Olav Bertelsen, olavb@cs.au.dk

Ann Eg Mølhave, aem@cs.au.dk

Gerth Stølting Brodal, gerth@cs.au.dk

Søren Poulsen, poulsen@cs.au.dk

Jørn Kærsgaard Nielsen, jkn@science.au.dk

 

1.     Diverse orienteringssager

Overvågningskameraer

Annemette har anmodet Jørn om status: Kameraerne er i drift. Vi har rykket AU backoffice/Bjarne Fabricius for evt. politik.

Status for flytning af fredagscaféen

CS har besluttet at imødekomme fredagscaféens ønske om flytning til Nygaard -1 (med ”IMV’s” opbakning). Med henblik på at skabe bedre forhold for opbevaring af fredagscaféens udstyr, har CS besluttet at investere i en gitterport til indhug nedenfor vindeltrappen i Nygaard -1, hvorved der etableres en lokalitet til eksempelvis køleskabe og lign. tungt udstyr. Drift har indhentet tilbud, CS har accepteret dette og byggeriet forventes færdigt ultimo maj/primo juni.

Orientering om renovering af Stibitz/Chomsky området (v. Søren Poulsen)

Søren måtte umiddelbart inden mødet melde forfald, og punktet indsættes derfor med lokaleudvalgets opbakning som skriftlig orientering i nærværende referat:

Det er planen at Stibitz og Chomsky lokalerne ryddes for stationære maskiner.

- Specialmaskinerne i mellemlokalet (grafik maskinerne) er nu flyttet til Zuse-127. Zuse er nu den eneste lokation på CS med stationære maskiner. (hvilket stadig har et formål i forbindelse med camps, besøg og konkurrencer som f.eks. DM i programmering og IT-Camp)

- Er der studerende der har behov for at låne en maskine (f.eks. i forbindelse med dIntProg øvelser) kan der lånes en fra klassesættet, eller der kan udlånes en stationær.

- De bedste stationære fra Stibitz opmagasineres til evt. senere brug.

- Skærmene og de gamle Pentium 4 maskiner skrottes.

- Stibitz 117 indrettes med klasseopstilling i lokalets forreste del, og der etableres "Code-Lab" i lokalets bageste del. Code-lab består af borde med en stor skærm (24''), samt tilslutningsmuligheder for bærbare. Borde og skærme skal indkøbes.

- I midten af lokalet forstiller jeg mig at vi kan bruge nogle af de sorte "puffer" som tidligere stod i Babbage-0, og som nu er opmagasineret på Ada-0 lageret - samt et lavt bord.

- Stibitz midterlokalet indrettes til fleksibelt lab-område, hvor prototyper og installationer kan opstilles i forbindelse med de mange kurser på IT-produktudvikling der har behov for denne type facilitet.

- Stibitz-113 indrettes som det står nu, som fleksibelt undervisninglokale som enten kan være gruppe opstillinger eller klasseopstilling.

- Stibitz lokalerne bookes hovedsagligt til de kurser (særligt på IT-Produktudvikling) som har behov for at være tæt på laboratoriefaciliteterne i Chomsky, samt værkstedet og Prototyping rummet i Chomsky. Arne og Charlotte Overgaard (skemalæggere) informeres af SP om dette.

- Code-lab området skal kunne anvendes af alle studerende, og særligt i dProg2 café og WebTek projektet kan det vise sig rigtig anvendeligt.

 

Etablering af strømstik i undervisningslokaler (Nygaard og Incuba)

Der blev i 2012 etableret strømstik i Nygaard. Ordningen er så vellykket, så CS har besluttet at investere i samme løsning i CS’ undervisningslokaler i Incuba. Arbejdet er påbegyndt. Efter forespørgsel fra lokaleudvalget undersøger Annemette via Jørn, hvad det vil koste at gennemføre samme løsning i følgende undervisningslokaler: Ada 018, 020, 026 samt Turing 014.

 

Samarbejde med ingeniørerne og Arts folk på Katrinebjerg

Annemette har holdt et koordinationsmøde med ansvarlige lokalekoordinations medarbejdere fra Ingeniørerne (Rikke Thorsdatter Holtet) og ”IMV” (Anders Voss). Det lille udvalg vil mødes løbende med henblik på at afklare fælles mellemværender. En aktuel sag er mulig etablering af fælles helpdesk i Nygaard. Endelig løsning udestår. Fællesudgifter til eksempelvis tavlesvampe, planter mm samles op på CS konto og fordeles mellem de tre enheder én gang årligt.

2.     Nedsættelse af udvalg, som skal arbejde med studentermiljø på Katrinebjerg

På det fælles ”IMV”/Ingeniør koordinationsmøde blev det besluttet, at nedsætte et underudvalg, der skal arbejde med studiemiljø. Fra CS deltager Dorthe Haagen Nielsen og Morten Djernæs. Dorthe tager kontakt til Anders Voss og Rikke Thorsdatter vedrørende kandidater til et fælles studiemiljøudvalg.

3.     Etablering af højtalere/lyd i Nygaard -1

Fredagscaféen investerer i højtalere til Nygaard -1, som installeres under loftspladerne. ”IMV” har godkendt løsningen og CS betaler op til 5.000 kr for strømføring. Montering forventes F 2013. Jørn bistår med at indhente tilbud og etablering at løsning.

4.     Eventuelt

Datlab ønsker at overtage den snart fortidige fredagscafé lokalitet i Ada 0 hver fredag i de respektive kvarterer kl. 13 – 15. Lokaleudvalget bakker op om forslaget og Morten Djernæs koordinerer praktikaliteter i den forbindelse.

Annemette orienterede om, at lokaleudvalget i juni måned kan forvente at præsentere strategi og status for institutledelsen. Det blev besluttet at lave en enkel strategi og at arbejdet med dette foregår via mail udveksling.  Annemette opfordrede samtlige repræsentanter til at deltage i et sådant kommende møde, hvilket mødte opbakning hos de tilstedeværende medlemmer.

De studerende efterlyste en glascontainer til placering nedenfor Regnecentralens lokalitet. Annemette undersøger sagen med Jørn. Det kan efter mødet tilføjes, at Jørn ikke mener, det er hensigtsmæssigt at opstille yderligere containere. Han henviser i stedet til at flasker må smides i den store blå container ved siden af trappen til Regnecentralen. Alt, inkl. flasker, må smides heri og bortskaffes derefter.

Fredagscaféen er i gang med at planlægge sikring af gasgrill. Grillen kan bookes via mail til best@fredagscafeen.dk

Annemette opfordrede alle medlemmer til at være i dialog med studerende og medarbejdere omkring potentielle lokaleudvalgssager. Derigennem kan udvalget forhåbentlig bidrage med at skabe gode løsninger på både kort og lang bane.

Dato for næste møder: 21.8.2013 samt 13.11.2013. Begge dage kl. 10-12 i Nygaard 297

5206 / i36