Referat af lokaleudvalgsmøde med institutledelsen d. 1. marts 2012

Deltagere: Kurt Jensen, Michael Schwartzbach, Olav Bertelsen, Gerth Brodal, Morten Larsson, Katrine Aakjær Nielsen, Annemette Hammer, Ann Eg Mølhave

 

Referent: Ann Eg Mølhave

 

Dagsorden:

  1. Gennemgang af udvalgets arbejde ud fra vedhæftede slides

 

Ad. 1

Charter: Kurt kommenterede at afsnittet omkring mødeaktivitet vedr. kontorfordeling bør slettes fra charter.

 

Opgaver: Under tildeling af studenterkontorer bør der stå: ”Uddelingsprincipperne er at instruktorer og specialestuderende prioriteres…..”

 

Kontor-/ganglister: Katrine (og Olav) arbejder på såvel lister som tegninger over kontorgangene.

 

Ansvar for IKT-udstyr: Det blev drøftet om opgaver omkring kopi, print, telefoner, AV-udstyr og videokonferenceudstyr bør være placeret under lokaleudvalget eller it-udvalget. Det er efterfølgende besluttet at ansvaret herfor ligger hos it-udvalget.

 

Lockers: Der mangler lockers i Nygaard. Ann Vil høre om IMV er med på at købe et sæt mere. Udgiften på godt 10.000 skal fordeles ligeligt mellem CS og iMV.

 

Ordning omkring tømning med jævne mellemrum afventer Karinas tilbagekomst fra barsel.

 

Automater: Ordning omkring automater i Nygaard afventer Karinas tilbagekomst fra barsel.

 

 

Nøgle- og kortindsamling Der er styr på nøgle- og kortindsamling når medarbejdere og studerende rejser.

 

Fejl og mangler: Kurt bad Ann om at gentage information via Insight og Facebook om hvem man skal kontakte, hvis man mangler noget eller noget er i stykker.

 

Rod i køkkener: Der blev meldt om problemer med gl. opvask i køkkener efter at studerende er flyttet ind på gangene. Konkret er der problemer på Turing-2. Hvis det ikke løser sig med seneste henstilling bør micro-ovnen fjernes fra køkkenet.

 

Studenterfaciliteter: Morten Larsson og Ann finder ud af at få informeret de studerende om studenterfaciliteterne. Morten Larsson og Søren Poulsen har været i gang i forbindelse med lokaler og studieområder, men der bør også informeres om køkkenet i Bush, og der bør gøres opmærksom på at der er en madklub som man kan deltage i.

 

Mørklægning af Nygaard: Ann har indhentet tilbud på ca. 16.000 kr. Arbejdet skal igangsættes med mindre montering af el bliver uforholdsmæssig dyr. Ann undersøger pris hos Jørn.

 

Udsmykning: For større udsmykning bør Erik Meineche Schmidt kontaktes. Han sidder i den gruppe som under byggeriet skulle tage sig af udsmykning/kunst. Lokaleudvalget kan kontakte ham for at høre om der er noget på vej.

 

Udsmykning på gangene er en opgave for de respektive forskningsgrupper.

 

Kurt vil gerne have fjernet wires i Nygaard 333, men Gerth argumenterede for at de bliver brugt med jævne mellemrum. Det blev aftalt at Katrine beder portnerne om at trække dem ud til den side hvor der ikke er lærred, så det ser mindre rodet ud.

 

E-receptionen er totalt uopdateret og nedlægges derfor (hvilket nu er sket).

 

Depoter: Der mangler depotplads til f.eks. prototyper. Olav rykker Bent for svar på tidligere mails om emnet.

 

Indretning af Nygaard: Morten Larsson kunne rapportere at der er en del brok fra studerende på forskellige studenterfora i forhold til indretning, tavler m.m., og en generel opgivende attitude fra de studerende, fordi de ikke føler der bliver lyttet til dem. Lokaleudvalget var generelt overraskede over dette, da ingen har henvendt sig til instituttet med hensyn til ønsker, klager m.m.

 

 

 

Udvalget vil via facebook, Insight og mails til de studerende opfordre til at man henvender sig hvis man oplever problemer eller klager.

 

Herudover laver Morten og Ann et spørgeskema omkring indretning, mangler m.m. i Nygaard som sendes ud til alle studerende på Katrinebjerg.

4966 / i36